Motie: Foute rest­warmte niet meetellen voor behalen klimaat­doel­stelling


8 november 2018

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 8 en 13 november 2018, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2019,

constaterende dat

  • Restwarmte afgevangen bij olieraffinaderijen kan worden gebruikt om doelen ten aanzien van de reductie van CO2-uitstoot te verwezenlijken;

overwegende dat

  • Olieraffinaderijen in zeer grote mate bijdragen aan klimaatverandering;
  • Het afvangen van restwarmte bij olieraffinaderijen de fossiele industrie in stand houdt, waardoor de noodzakelijke investeringen voor een radicale koerswijziging in onze energievoorziening niet van de grond komen;

verzoekt het college

  • Restwarmte afgevangen bij olieraffinaderijen niet te gebruiken voor het realiseren van de doelstelling ten aanzien de energietransitie;

en gaat over tot de orde van de dag.

--

Klik hier voor de motie op de website van de gemeente Rotterdam.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: CO2-opslag onder de grond niet meetellen voor behalen klimaatdoelstelling

Lees verder

Motie: Geen nieuwe vervuilende bedrijven in de haven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer