Motie: Extern deskundig oordeel WMO-aanvraag hulphond


8 november 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 8 en 10 november 2022, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2023,

constaterende dat

  • Rotterdammers een beroep kunnen doen op maatschappelijke ondersteuning van de gemeente Rotterdam, om zo hun maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid te bevorderen;
  • De gemeente thans aanvragen van Rotterdammers voor een hulphond als WMO-maatwerkvoorziening categorisch weigert, omdat ze een hulphond beschouwt als therapeutisch hulpmiddel;

voorts constaterende dat

  • Zorgverzekeraars de kosten voor gebruik van blindengeleidehond, ADL-assistentiehond en signaalhond kunnen vergoeden, maar geen aanvragen voor andere typen hulphond in behandeling nemen;

overwegende dat

  • Voor reeds zeventig Nederlandse gemeenten bekostiging van een hulphond voor aandoeningen zoals PTSS, autisme of addison onder de reikwijdte van de WMO valt en zij aanvragen van hulpbehoevende inwoners op merite beoordelen;
  • Externe deskundigen de hulpvraag van inwoners centraal stellen en onafhankelijk van gemeentebeleid een oordeel kunnen vellen over de voordelen van een hulphond voor maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid;

verzoekt het college

  • Aanvragen voor bekostiging van een hulphond (niet zijnde: blindengeleidehond, ADL-assistentiehond, signaalhond) in het kader van de WMO in behandeling te nemen door een extern deskundig oordeel op te vragen over de merite van een dergelijke maatwerkvoorziening voor de aanvrager;
  • Opvolging te geven aan de uitkomst van het externe deskundige advies;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen