Motie: Een stad­s­eco­nomie voor de 21ste eeuw


16 juli 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 14 en 16 juli 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsbrief 2020,

constaterende dat

  • Er sociale en ecologische grenzen zitten aan economische groei;
  • Econome Kate Raworth in haar boek Doughnut Economics: Seven Ways to Think like a 21st-Century Economist een model heeft bedacht die economische handelingen verenigbaar maakt met die grenzen en thans wordt toegepast met het ‘Thriving Cities Initiative’ binnen het samenwerkingsverband van C40;

overwegende dat

  • De ‘coronacrisis’ de Rotterdamse economie een flinke opdoffer heeft gegeven maar ons nu een unieke kans biedt om sterker uit de strijd te komen;
  • Deelname aan het ‘Thriving Cities Initiative’ onze stad de gelegenheid biedt om onze economische sectoren door te lichten en te kijken waar de winst voor het milieu, klimaat, natuur en de mensen ligt;
  • We binnen ons lidmaatschap van C40 ons voordeel kunnen doen met de ervaringen van andere steden (zoals Amsterdam, Portland, Philadelphia) die reeds de principes van de donuteconomie in de praktijk brengen;

verzoekt het college

  • Aansluiting te zoeken bij het Thriving Cities Initiative, met als doel de stedelijke economie toepasbaar te maken binnen sociale en ecologische grenzen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen