Motie: Brede welvaart


8 november 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 8 en 10 november 2022, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2023,

constaterende dat

  • Dat een schaalsprong in de toepassing van het brede welvaartsbegrip in de begrotingscyclus actief wordt bepleit door de Algemene Rekenkamer en de Raad van State en inmiddels ook omarmd is door het kabinet;

overwegende dat

  • Dat beleid altijd de welvaart in de breedste zin van het woord zou moeten vergroten;
  • Dat van veel voorstellen onduidelijk is hoe ze bijdragen aan de brede welvaart;

verzoekt het college

  • Om bij de evaluatie van de begroting in de eerste en tweede bestuursrapportages mee te nemen of een bepaling kan worden toegevoegd dat alle voorstellen worden vergezeld van een toelichting over hun bijdrage aan de brede welvaart;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen