Motie: Erfpacht voor middenhuur


15 februari 2024

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 15 februari 2024, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de beleidsnota ‘Rotterdams grondbeleid’,

constaterende dat

  • De gemeente Rotterdam sinds 2003 hoofdzakelijk gronden uitgeeft in vol eigendom met privaatrechtelijke voorwaarden en een kettingbeding in plaats van erfpacht;
  • Erfpacht wel van toepassing is voor nieuwbouw van sociale huurwoningen, vanwege “extra mogelijkheden voor instandhouding van de gewenste functie voor de beoogde doelgroep”;

overwegende dat

  • Het college stevig inzet op genoeg middensegment in de stad en er dus een belang bij heeft dat dit prijssegment voor de stad behouden blijft;
  • Transformatie van middenhuur naar duurdere woningen ongewenst is en dezelfde ratio als voor sociale huurwoningen (instandhouding van de gewenste functie voor de beoogde doelgroep) van toepassing is;

voorts overwegende dat

  • Het thans onzeker is of de Wet betaalbare huur zal worden ingevoerd, hetgeen betekent dat regulering van middenhuur uitblijft en de gemeente naar privaatrechtelijke wegen moet zoeken om dit prijssegment voor de stad te behouden;
  • Erfpacht kennelijk een krachtiger privaatrechtelijk instrument is dan andere privaatrechtelijke voorwaarden;

verzoekt het college

  • Voor nieuwbouw van huurwoningen in het middensegment op grond in eigendom van de gemeente tevens uitgifte in erfpacht toe te passen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Huisdieren als gezinslid ook veilig thuis

Lees verder

Motie: Converteren naar eeuwigdurende erfpacht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer