Motie: Huis­dieren als gezinslid ook veilig thuis


25 januari 2024

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op donderdag 25 januari 2024, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het beleidsplan huiselijk geweld “Samen naar een toekomst zonder geweld”,

constaterende dat

 • Het beleidsplan huiselijk geweld “Samen naar een toekomst zonder geweld” als doel heeft om huiselijk geweld duurzaam te doorbreken en te stoppen;
 • Uit onderzoek blijkt dat in ruim 55% van de gevallen van huiselijk geweld, de geweldplegers al eerder huisdieren hebben mishandeld of gedood;
 • Uit onderzoek blijkt dat ruim 41% van de slachtoffers eerder zou zijn gevlucht als zij hadden geweten dat er voor het huisdier ook een oplossing was;
 • Huisdieren door geweldplegers gebruikt worden als pressiemiddel;
 • Diverse opvanglocaties in Nederland, zoals in het Oranjehuis in Amsterdam, opvang verleent aan het gehele gezin inclusief het huisdier;

overwegende dat

 • In het beleidsplan huiselijk geweld “Samen naar een toekomst zonder geweld” niet gesproken wordt over de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling;
 • Dieren, als gezinslid, bij kunnen dragen aan vroegtijdige signalering van huiselijk geweld;
 • Jaarlijks ruim 200.000 mensen slachtoffer zijn van langdurig en ernstig huiselijk geweld;
 • Ruim 59% van de Nederlandse huishoudens een of meer huisdieren heeft;
 • Slachtoffers met huisdieren in crisissituaties bij weigering van crisisopvang sneller terug gaan naar de gewelddadige thuissituatie;
 • Stichting Mendoo een oplossing kan zijn voor slachtoffers van huiselijk geweld met een huisdier;

verzoekt het college

 • Om samen met diverse belangenorganisaties te werken aan duurzame borging van (crisis) en opvangmogelijkheden waar het gehele gezin welkom is, inclusief huisdier en hier terugkoppeling te geven aan de raad bij de eerstvolgende voortgangsrapportage;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Met een mand voor nood, wordt de vlucht uit de crisis vergroot

Lees verder

Motie: Erfpacht voor middenhuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer