Motie: Ener­gie­tran­sitie, klimaat­adap­tatie en biodi­ver­siteit hand in hand


1 oktober 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 1 oktober 2020, ter bespreking van wensen en bedenken met betrekking tot de oprichting van en deelneming in het Energietransitiefonds B.V.,

constaterende dat

  • De primaire doelstelling van het Energietransitiefonds het verminderen van CO2-uitstoot is, gevolgd door het verbeteren van de luchtkwaliteit en het terugdringen van het gebruik van grondstoffen;

voorts constaterende dat

  • Het Duurzaamheidskompas van de gemeente Rotterdam, dat grote thematische samenhang vertoont met het Energietransitiefonds, tevens klimaatadaptatie en biodiversiteit als doelen heeft bestempeld;

overwegende dat

  • Projecten die in aanmerking komen voor financiering uit het Energietransitiefonds meerdere doelen zouden moeten nastreven, om zo een zo groot mogelijke maatschappelijke impact te hebben;
  • Klimaatadaptatie en biodiversiteit behalve vermelding in het Duurzaamheidskompas ook een prominente rol spelen in de programma’s ‘Rotterdams weerwoord’ en ‘Rotterdam gaat voor groen’, waardoor beleidscongruentie met het Energietransitiefonds als zeer wenselijk geldt;

verzoekt het college

  • Binnen de investeringsstrategie van het Energietransitiefonds te verankeren dat projecten die tevens bijdragen aan een klimaatadaptieve en biodiverse stad eerder in aanmerking komen voor financiering;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen