Motie: Behoud voorraad woning­cor­po­raties


1 oktober 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 1 oktober 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van Aanpassing Thuis in Rotterdam – Addendum Woonvisie 2030; HERZIENING 2020,

constaterende dat

  • De gemeente Rotterdam voor een goede spreiding van de verschillende prijssegmenten in de stad in sterke mate afhankelijk is woningcorporaties, getuige de bestuurlijke overeenkomst die de gemeente met de vier grote corporaties heeft gesloten;
  • De woningvoorraad van deze vier corporaties tijdens de looptijd van de Woonvisie 2030 en ook al daarvoor alleen maar is afgenomen, met gemiddeld tussen de vijftienhonderd en tweeduizend woningen per jaar;
  • Het college geen beleid heeft ten aanzien van ontwikkelingen in de voorraad corporatiewoningen, zolang het aantal van 96.400 aan corporatiewoningen in 2030 maar niet wordt onderschreden;

overwegende dat

  • Het op peil houden van de voorraad corporatiewoningen van cruciaal belang is om te kunnen blijven sturen op bepaalde verhoudingen tussen de prijssegmenten (sociaal, midden, hoger, top) in de diverse gebieden van de stad;
  • Het welslagen van nieuw woningmarktbeleid in toekomstige bestuursperioden zwaar leunt op een omvangrijke voorraad corporatiewoningen, omdat de particuliere woningmarkt zich zeer moeilijk laat reguleren;

verzoekt het college

  • Duidelijke afspraken te maken met de vier woningcorporaties (Woonstad Rotterdam, Havensteder, Woonbron, Vestia) over behoud van de voorraad aan corporatiewoningen tot aan 2030;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen