Motie: Biodi­ver­si­teits­pa­ra­graaf in inrich­tings­plannen


8 april 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 8 april 2021, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Visie Openbare Ruimte 2020-2030,

constaterende dat

  • Inrichtingsplannen concrete invulling geven aan inrichting van de buitenruimte, vaak als onderdeel van gebiedsontwikkeling;
  • In deze plannen paragrafen zijn opgenomen over, onder andere, de inrichting, archeologie, verkeer, bebouwing, beheer en externe veiligheid;
  • Het opstellen van een inrichtingsplannen een collegebevoegdheid is;

overwegende dat

  • Het inrichtingsplan een belangrijk ruimtelijkeordeningsinstrument is om een kwaliteitsimpuls te geven aan de buitenruimte;
  • Er in inrichtingsplannen richting kan worden gegeven aan type beplanting dat niet alleen een esthetisch doel dient, maar ook soortenrijkdom bestendigt en overeenkomt met waarnemingen van soorten in het gebied ter plaatse;

verzoekt het college

  • In toekomstige inrichtingsplannen een biodiversiteitsparagraaf op te nemen – geënt op de ambities uit de Uitvoeringsagenda biodiversiteit – voor het bestendigen en versterken van soortenrijkdom bij de inrichting van de buitenruimte;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Een mooi pensioen voor ex-politiehonden

Lees verder

Motie: Eindelijk een definitie van hoogwaardig groen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer