Motie: Eerlijke voor­lichting voor bewoners Waterside III


7 september 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 7 september 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Waterside III,

constaterende dat

  • Voor realisering van de nieuwe woontoren in Waterside III wordt afgeweken van de Wet geluidhinder en gebruik wordt gemaakt van de Interimwet Stad en Milieubenadering, die bouwactiviteiten mogelijk maakt op zwaarbelaste geluidslocaties;
  • De GGD op grond van gezondheid negatief adviseert over bouwen op de locatie van Waterside III en daarbij tevens de geluidwerende maatregelen onvoldoende vindt;

voorts constaterende dat

  • De GGD in haar gezondheidskundig advies aan het college adviseert de zwaarbelaste geluidsomgeving van Waterside III duidelijk naar voren te laten komen in de communicatie met toekomstige bewoners van de nieuwe woontoren, bijvoorbeeld per website of brochure;
  • In de privaatrechtelijke overeenkomst tussen gemeente en ontwikkelaar van de nieuwe woontoren afspraken kunnen worden gemaakt over de wijze en inhoud van voorlichting aan nieuwe bewoners;

overwegende dat

  • Het college eerlijk moet zijn naar toekomstige bewoners als zij ondanks het negatieve GGD-advies bouwen op de locatie van Waterside III toch mogelijk maakt;

verzoekt het college

  • De ontwikkelaar te verplichten tot heldere voorlichting aan de nieuwe bewoners van Waterside III over de zware geluidsbelasting op de woontoren;
  • De gemeenteraad op de hoogte te brengen van de wijze van communicatie tussen ontwikkelaar en nieuwe bewoners;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: De GGD is er niet voor niets

Lees verder

Motie: Een impuls aan vrije plakplaatsen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer