Motie: Een onge­mak­ke­lijke waarheid


15 december 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 15 december 2022, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van Het (tweede herziene) voorstel met betrekking tot de reactie van burgemeester en wethouders op het Eindproduct Participatietraject inzake Rotterdam The Hague Airport (RTHA), alsmede de brief van burgemeester en wethouders van 29 november 2022 over de luchthaven Rotterdam The Hague Airport,

constaterende dat

  • Het college een reactie wenst te versturen aan de directie van Rotterdam The Hague Airport over het Eindproduct Participatietraject;

verzoekt het college

  • Het volgende schrijven over te brengen:

“Geachte mevrouw Van Dijk,

Naar aanleiding van het opgeleverde Eindproduct Participatietraject dat binnen uw invloedssfeer tot stand is gekomen, maken wij u het volgende kenbaar. Het college van burgemeester en wethouders in Rotterdam ziet geen plaats meer voor een luchthaven binnen de gemeentegrenzen.

We begrijpen dat dit rauw op uw dak valt en dat u graag met ons in dialoog zult willen gaan over de voordelen van een luchthaven voor onze stad. We persisteren evenwel in ons oordeel. Het is een ongemakkelijke waarheid dat we ons geen luchthaven meer kunnen permitteren. Er is een klimaatcrisis, biodiversiteitscrisis, grondstoffencrisis, energiecrisis en stikstofcrisis waar de luchtvaartsector deels debet aan is. We moeten niet meer willen dat onze stad wordt gebruikt als hub voor goedkope vakantievluchten (‘kiloknallers’), terwijl we een schitterend spoorwegennet hebben waar Rotterdammers en mensen uit de randgemeenten goed gebruik van kunnen maken. Vliegen is niet meer van deze tijd.

Daarbij komt dat uw luchthaven een enorme claim op de beschikbare ruimte voor stadsnatuur en wonen legt. Door de luchthaven verdwijnt er areaal dat kan worden benut anders dan nu het geval is, met versterking van zowel biodiversiteitswaarden als het toevoegen van volkshuisvesting voor de Rotterdammer die nu geen woning kan vinden. Tot slot brengt de luchthaven voor de omwonenden zoveel overlast met zich mee dat dit al reden genoeg is per direct tot sluiting over te gaan. Geluidsoverlast, fijnstof en ultrafijnstof als gevolg van uw luchthaven botsen met onze kernwaarde van een gezonde leefomgeving voor onze inwoners.

Wij roepen u op deze brief te betrekken bij het opstellen van de aanvraag voor een nieuw luchthavenbesluit.

Burgemeester en wethouders van Rotterdam,

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb”;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Bouwregels Strekkade zijn maatgevend

Lees verder

Motie: Studentenwoningen geen sociale huurwoningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer