Amen­dement: Bouw­regels Strekkade zijn maat­gevend


15 december 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 15 december 2022, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van Bestemmingsplan Kern en Plassen,

Besluit:

I

Zienswijze 10.1 ongegrond te verklaren.

II

De voorgestelde wijziging bij zienswijze 10.1 over het invoegen van een sublid over ‘Afwijken van de bouwregels’ dat luidt: “Burgemeester en wethouders· kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 21.2 sub d. tot een maximum b.v.o. van 70 m2 voor de recreatiewoning plus overige gebouwen, onder voorwaarde dat het bebouwingspercentage voor gebouwen niet groter is dan 10 en het ingenomen grondoppervlak van alle gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde niet groter is dan 15 % van het bouwperceel.”, te schrappen.

--

Toelichting:

Een bestemmingsplan moet zekerheid bieden voor de omgeving. We willen niet dat er kan worden afgeweken van de bouwregels voor een dermate controversiële beslissing bebouwing aan de Strekkade toe te staan. Voorts menen wij dat ruimtelijke inpasbaarheid het uitgangspunt moet zijn, in plaats van perceelgrootte.


Status

Verworpen

Voor

Tegen