Motie: Burger­we­ten­schap voor meer kennis over biodi­ver­siteit


8 november 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 8 en 10 november 2022, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2023,

constaterende dat

  • Er gewerkt wordt aan een structureel stadsbreed monitoringssysteem voor stedelijke biodiversiteit, te weten een natuurmeetnet voor biodiversiteit;
  • Gegevens over waarnemingen van diersoorten in de periode 2010-2020 volgens de opsteller van de rapportage (Bureau Stadsnatuur Rotterdam) flink wat kennislacunes hebben blootgelegd, veelal vanwege de geografische spreiding in de frequentie van waarnemingen;
  • Het college aangeeft dat verzameling van data over diersoortenaanwezigheid in de stad nog steeds op gefragmenteerde wijze plaatsvindt;

voorts constaterende dat

  • Voor ‘citizen science’, burgerwetenschap, door het college een belangrijke rol is weggelegd in een toekomstige biodiversiteitsmonitor;

overwegende dat

  • Rotterdammers kunnen helpen in het kaart brengen van biodiversiteit, om zo een nauwkeuriger beeld van soortenrijkdom te schetsen;
  • De gemeente Rotterdam de hulpvaardigheid van burgers kan aanwakkeren door een mogelijk tot invoer van waarnemingen binnen een nieuwe of bestaande appfunctie mogelijk te maken, zoals bijvoorbeeld in MeldR;

verzoekt het college

  • Burgerwetenschap voor meer kennis over biodiversiteit in Rotterdam te faciliteren;
  • Te onderzoeken of een mogelijkheid tot invoer van waarnemingen van stedelijke diersoorten binnen een nieuwe of bestaande appfunctie ;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Actieplan tegen stroperij in de Rottemeren

Lees verder

Motie: Een inclusieve gemeente is natuurinclusief

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer