Motie: Beslisnota bij Woonvisie


23 februari 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 23 februari 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het Woonakkoord,

constaterende dat

  • De regering sinds enige tijd beslisnota’s meezendt met beleidsstukken, waarin alle relevantie informatie staat vermeld die als input is gebruikt voor de besluitvorming van bewindspersonen;
  • Het actief openbaar maken van beslisnota’s dient ter bevordering van transparantie over welke feiten, mogelijke risico’s, alternatieven, argumenten of overwegingen aan bewindspersonen zijn voorgelegd en hoe deze voorts hun beslag hebben gekregen in onderhavige beleidsstukken;

voorts constaterende dat

  • Uit de bestuurlijke reactie op de conceptversie van het Woonakkoord blijkt dat het college sommige van de uitgangspunten multi-interpretabel acht, hetgeen de weg vrijmaakt voor meerdere manieren waarmee het geschreven woord in concrete beleidsactie kan worden vertaald;

overwegende dat

  • De gevoeligheid van het Rotterdamse woondossier – in gemeenteraad én in de stad – noopt tot transparantie en helderheid over gemaakte afwegingen op basis van beschikbare dan wel geraadpleegde informatiebronnen;
  • Het actief openbaar maken van een beslisnota hangende aan de nieuwe Woonvisie in de geest van het Woonakkoord is, te weten het wegnemen van ruis rondom besluitvorming;

verzoekt het college

  • Een beslisnota mee te zenden bij de (concept-)Woonvisie, zoals dat sinds enige tijd gebruikelijk is in de correspondentie tussen regering en Tweede Kamer;
  • De beslisnota hangende aan de nieuwe Woonvisie en passant te beschouwen als pilot voor verdere gebruikmaking van deze vorm van informatieverrijking;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Hoor mij, zie mij, samen zijn wij

Lees verder

Motie: Duidelijkheid voor de stadscamping

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer