Motie: Duide­lijkheid over de finan­ciële stand van zaken gebieds­ont­wik­keling Feyenoord City


26 november 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 26 november 2020, ter bespreking van de vijfde voortgangsrapportage over Feyenoord City,

constaterende dat

  • De Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas (STIGAM) behalve grondverwerving ook opdraait voor de kosten van: onteigeningsprocedures indien deze zullen plaatsvinden; eventuele planschade als gevolg van het bestemmingsplan; het verplaatsen van de radarpost van het Havenbedrijf Rotterdam; het verwijderen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog als deze worden gevonden; het uitvoeren van archeologisch onderzoek; de ontmanteling van het tankstation aan de Korte Stadionweg; het ontmantelen van andere gebouwen; het verplaatsen van de gasleiding naar de Stadionlaan, het verplaatsen van het sportdetailhandelcluster van de Veranda naar de Strip;
  • Deze stichting maximaal €60 miljoen krijgt van de gemeente Rotterdam voor de verworven grond, die zij tijdens de looptijd van haar betrokkenheid bij Feyenoord City (of die van haar rechtsopvolgers) moet terugbetalen in de vorm van erfpacht;
  • Deze stichting een rijkssubsidie van grofweg €21 miljoen heeft gekregen voor het bouwen van woningen en die wordt aangewend voor het financieren van de overkluizing van het spoor (onderdeel van het concours, dus onderdeel van het stadion en waarop commerciële buitenruimte is voorzien);

voorts constaterende dat

  • Uit de hoorzitting van reclamanten van het bestemmingsplan Feyenoord City meermaals is gebleken dat de STIGAM nu al niet voldoende middelen heeft om eigenaars in het plangebied uit te kopen;

verzoekt het college

  • een update te vragen aan Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas over de laatste financiële stand van zaken betreffende de gebiedsontwikkeling en daarover de gemeenteraad vòòr 14 december aanstaande te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen