Motie: Dieren­welzijn mag best wat kosten


16 december 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 16 december 2021, ter bespreking van het debat over vaststelling van het Investeringsbesluit project dierenasiel Rotterdam,

constaterende dat

  • Het college de jaarlijkse kosten voor exploitatie van het nieuwe dierenasiel ten laste wil brengen in het taakveld ‘Openbaar groen en (openlucht) recreatie – NME’;

overwegende dat

  • De jaarlijkse exploitatielast van €225.000 voor het nieuwe dierenasiel voor het overgrote deel op de begroting drukt van Stichting Natuurstad Rotterdam, die de kinderboerderijen, natuurtuinen en hertenkampen namens de gemeente Rotterdam exploiteert;
  • Het huidige dekkingsvoorstel bestaand dierenwelzijnsgeld inzet voor dierenwelzijn, waardoor de Rotterdamse dieren er op saldo niks op vooruitgaan;
  • De opvang van gevonden dieren op Rotterdamse grondgebied volgens het Burgerlijk wetboek een kerntaak van de gemeente is en dat het eigen beleid is om dit onder te brengen in het taakveld ‘Openbaar groen en (openlucht) recreatie – NME’;

verzoekt het college

  • Dekking voor de jaarlijkse exploitatielasten voor het nieuwe dierenasiel onder te brengen in een ander taakveld dan ‘Openbaar groen en (openlucht) recreatie – NME’;
  • Hiertoe een voorstel te doen in de Voorjaarsnota 2022;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen