Motie: Compen­satie verlies natuur­waarden door ener­gie­tran­sitie


27 mei 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 27 mei 2021, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Regionale Energiestrategie 1.0 Rotterdam Den Haag,

constaterende dat

  • Eventuele plaatsing van windmolens op Landtong Rozenburg inhoudt dat een waterpoel voor trekvogels zal verdwijnen;

overwegende dat

  • De energietransitie soms op gespannen voet staat met kwetsbare natuurwaarden;
  • De ruimteclaim van fysieke toepassingen in de opwek van duurzame energie ertoe kan leiden dat natuur komt te vervallen;

verzoekt het college

  • Verlies van natuurwaarden als gevolg van de energietransitie te compenseren;
  • Voor een afdoende compensatie ecologen of natuurorganisaties te betrekken, die kunnen aangeven hoe een goede staat van instandhouding van soorten in Rotterdam en regio gestand kan worden gedaan;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen