Motie: Gemeente Rotterdam voldoet aan priva­cy­wet­geving


15 juni 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 15 juni 2021, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Jaarstukken 2020,

constaterende dat

  • Concern auditing van de gemeente Rotterdam in juli 2020 heeft vastgesteld dat de organisatie nog niet ‘duurzaam en aantoonbaar AVG-proof’ is, blijkt uit de tweede boardletter van de accountant van de gemeente;
  • De accountant het college aanbeveelt geldende wet- en regelgeving na te leven;
  • De Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) in Nederlandse wet- en regelgeving is verankerd in de Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming, van kracht sinds 16 mei 2018;

overwegende dat

  • Het college aan de Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR) heeft aangegeven dat het voldoen aan de Avg een ‘continu proces’ is, hetgeen niet de urgentie uitdraagt die nodig is voor het zo snel mogelijk voldoen aan wet- en regelgeving;
  • De overheid te allen tijde moet voldoen aan wet- en regelgeving;

voorts overwegende dat

  • Er op dit moment door het college een plan van aanpak over de Avg wordt opgesteld;

verzoekt het college

  • In het plan aan aanpak mee te nemen dat de organisatie duurzaam en aantoonbaar ‘AVG-proof’ wordt;
  • Tevens een termijn te koppelen aan het plan van aanpak en het plan te delen met de Raad;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen