Motie: Bescherm de jonge Rotter­dammers tegen hitte


2 juni 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 1 juni 2023 ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het Programmakader Rotterdams WeerWoord 2030,

constaterende dat

  • Hitte en hittestress gevolgen zijn klimaatverandering;

overwegende dat

  • Het in schoolgebouwen vaak te warm is, waardoor leerlingen gezondheidsschade oplopen, lijden aan concentratieverlies en minder leerplezier ervaren;
  • Gelijke en eerlijke kansen voor alle Rotterdamse leerlingen beginnen bij goede, adequate huisvesting;

voorts overwegende dat

  • Het programma van eisen voor frisse scholen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) weliswaar voorschrijft wat een aangenaam binnenklimaat is in schoolgebouwen, maar dat dit vaak alleen geldt voor nieuwbouw of grondige renovatie maar niet voor bestaande bouw óf dat schoolbesturen niet kunnen voldoen aan het voorschrift;

verzoekt het college

  • De wettelijke mogelijkheden te verkennen maatregelen tegen hittestress voor bestaande onderwijshuisvesting te borgen in lokale regelgeving;
  • Tevens andere mogelijkheden te verkennen die bijdragen aan het verminderen van gezondheidsrisico’s bij leerlingen en personeel als gevolg van hittestress;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Schoon water met vuilfuik nieuwe stijl

Lees verder

Amendement: Water en bodem sturend in de Zuidplaspolder

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer