Amen­dement: Water en bodem sturend in de Zuid­plas­polder


22 juni 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 22 juni 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Zienswijze Begroting Gemeenschappelijke Regeling Grondbank Zuidplas,

Besluit:

Navolgende zienswijze in te dienen:

“Geacht bestuur

Het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam bericht u dat op 22 juni 2023 de raad van Rotterdam besloten heeft niet akkoord te gaan met de door u aangeboden ontwerp programmabegroting begroting 2024 van de Grondbank RZG Zuidplas.

Zoals bekend is het masterplan in mei 2021 door de raad van Zuidplas vastgesteld en op 1 juli 2021 zijn de bestuurlijke overeenkomst ‘Ontwikkeling Middengebied Zuidplaspolder’ tussen de gemeente Zuidplas, Provincie Zuid-Holland en de Grondbank en de koopovereenkomst tussen de Grondbank en de gemeente Zuidplas gesloten. Dit maakt de weg vrij voor gebiedsontwikkeling in de Zuidplaspolder.

Alhoewel wij hebben geconstateerd dat de ontwerpbegroting 2024 geheel is gebaseerd op deze afgesloten overeenkomsten, staan we om andere redenen niet meer achter de gebiedsontwikkeling. De Zuidplaspolder is het laagste punt van Nederland. De gebiedsontwikkeling – realisering van het zogenoemde ‘Vijfde Dorp’ – is allesbehalve water en bodem sturend, terwijl dat in dit tijdsgewricht wél zou moeten zijn. Als lokale overheid willen wij prudent omspringen met locaties dichtbij onze stadsgrenzen die belangrijk zijn voor buffering van overtollig water en als reservoir dienen in tijden van droogte. De Zuidplaspolder is daar uitermate geschikt voor.

Onze nieuwe kijk op de gebiedsontwikkeling in de Zuidplaspolder getuigt van voortschrijdende inzicht en sluit aan op het kabinetsvoornemen water en bodem sturend te maken in ruimtelijkeordeningsvraagstukken. De gebiedsontwikkeling die de gemeenschappelijke regeling nastreeft, staat daar haaks op.

We blijven ons constructief opstellen voor samenwerking over gebiedsontwikkeling op agrarische grond, teneinde de binnenstedelijke bouwopgave in onze stad te verlichten.”

--

Toelichting:

Water en bodem moeten sturend zijn in ruimtelijke ordening. Dit vinden wij en dit vindt ook het Rijk, getuige het voornemen van de minister van Infrastructuur en Waterstaat om randvoorwaarden te scheppen voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Die schrijft op de website van de rijksoverheid, bij het aankondigen van het water-en-bodem-sturendbeleid het volgende: “We willen niet meer bouwen op plaatsen die we later nodig hebben voor het bergen en afvoeren van water, zoals in de diepste delen van diepe polders (…)”.

De begroting voor 2024 van de gemeenschappelijke regeling Grondbank Zuidplas koerst evenwel onverkort aan op gebiedsontwikkeling in het middengebied van de gemeente Zuidplas, in de Zuidplaspolder. Dit is het laagste gebied van Nederland. Om die reden wensen wij dat de gemeente Rotterdam bovenstaande zienswijze indient.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Bescherm de jonge Rotterdammers tegen hitte

Lees verder

Amendement: Gokhallen geen horeca

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer