Motie: Belas­ting­ont­wijking is onethisch


16 juli 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 14 en 16 juli 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Beleidsnota investeringen Rotterdam 2020,

constaterende dat

  • Het college als voorwaarde voor samenwerking met externe partijen voor het doen van investeringen in de beleidsnota stelt dat deze hun geld op ethische wijze moeten hebben verkregen;

voorts constaterende dat

  • De Europese Unie (EU) belastingontwijking beschouwt als het via legale middelen minimaliseren van de verschuldigde belasting, veelal met gebruikmaking van niet-coöperatieve rechtsgebieden;

overwegende dat

  • Belastingontwijking onethisch is, omdat belastingplichten die zich van deze praktijk bedienen wél gebruik hebben gemaakt van collectieve voorzieningen en overheidsuitgaven van de landen waarin zij opereren;

verzoekt het college

  • In haar ethische toets voorafgaand aan eventuele samenwerking met een externe partij voor het doen van investeringen belastingontwijking – bijvoorbeeld zoals gedefinieerd door de EU – op te nemen als toetsingscriterium;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Anderhalvegraadsamenleving

Lees verder

Motie: De koopman en de dominee

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer