Motie: Ban op plastic confetti


1 juni 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 1 juni 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Nota Samen SchoonR 2023-2026,

constaterende dat

  • De Europese richtlijn over de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu (2019/904) in 2026 wordt herzien, waarmee meer kunststofproducten voor eenmalig gebruik kunnen worden vermeld die dan niet meer gebruikt mogen worden (handelsverbod);
  • De richtlijn in Nederlandse wetgeving is verankerd in het ‘Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik’, met als portefeuillehouder de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat;

voorts constaterende dat

  • Confetti niet op te ruimen valt;
  • Plastic confetti in Rotterdam gebruikt mag worden;

overwegende dat

  • Herijking van de richtlijn een goed moment is om plastic confetti in de ban te doen;
  • Het Rijk niet per se op Europa hoeft te wachten, maar ook zelf kan besluiten een handelsverbod in te stellen op plastic confetti;

verzoekt het college

  • De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat te vragen een handelsverbod in te stellen voor plastic confetti;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Zwerfvuilrapers bedankt!

Lees verder

Motie: Schoon water met vuilfuik nieuwe stijl

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer