Motie: Afschaffen verkapte subsidie voor de invoer van olie


21 maart 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 21 maart 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het raadsakkoord Energietransitie,

constaterende dat

  • Er momenteel een korting op zeehavengeld en binnenhavengeld beschikbaar wordt gesteld door het Havenbedrijf Rotterdam voor schepen met nat massagoed als lading en die in het bezit zijn van het zogenoemde Green Award certificaat;

overwegende dat

  • De korting betekent dat schepen met olie als lading worden aangemoedigd de Rotterdamse haven aan te doen;
  • Olie de basis vormt voor brandstoffen die in grote mate bijdragen aan klimaatverandering;

verzoekt het college

  • Met het Havenbedrijf Rotterdam in gesprek te gaan over de korting die zij beschikbaar stelt aan schepen met nat massagoed als lading en die in het bezit zijn van het Green Award certificaat, met als doel deze korting af te schaffen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen