Motie: Afbouwplan voor de fossiele industrie in de haven


21 maart 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 21 maart 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het raadsakkoord Energietransitie,

constaterende dat

  • Het college met haar energietransitie een toekomstbestendige economie voor zich ziet die niet meer draait op kolen, gas en olie, maar op schone energiebronnen zoals groene waterstof, zon en wind;
  • De Rotterdamse haven ruim een derde van alle brandstoffen voor de Europese markt produceert en de grootste kolenhaven van Europa is;

overwegende dat

  • De energietransitie plaatsvindt in de haven, maar dat de raffinage van fossiele brandstoffen en de overslag van kolen in de Rotterdamse haven onverminderd hoog is en in afgelopen jaren in omvang is toegenomen;

verzoekt het college

  • Als grootaandeelhouder van het Havenbedrijf Rotterdam aan te sturen op een afbouwplan van de fossiele industrie in de Rotterdamse haven;
  • De Raad dit afbouwplan te doen toekomen zodra het af is;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen