Meer­ja­renplan voor oplossen ecolo­gische knel­punten


11 november 2014

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 6 en 11 november 2014, ter bespreking van de Begroting 2015,

constaterende dat

  • De gemeente Rotterdam de natuur in de stad in kaart heeft gebracht met de Natuurkaart Rotterdam, vastgesteld op 18 maart 2014;
  • De Natuurkaart Rotterdam onder andere tot doel heeft om aan te geven “waar in de stad aanleg van ontbrekende schakels in de ecologische structuur gewenst is”;

overwegende dat

  • Ecologisch verbinden ('ontsnipperen') essentieel is voor de kwaliteit en soortendiversiteit van de flora en fauna in de stad;
  • Mensen en dieren zich hierdoor zonder oponthoud kunnen voortbewegen in de natuur;

voorts overwegende dat

  • De Natuurkaart Rotterdam van 18 maart 2014 een momentopname is, veelal beschrijvend en weinig voorschrijvend, laat staan voortschrijdend, en dat een aanpak voor verbetering van de huidige situatie ernstig te wensen overlaat;

verzoekt het college

  • Een meerjarenplan te formuleren waarin wordt aangegeven hoe knelpunten in de ecologische structuur in Rotterdam worden opgelost en de Raad te berichten over de voortgang hieromtrent;
  • Ambities omtrent ecologisch verbinden te verankeren in het vergroenen van de buitenruimte (zie programma's 'Beheer van de stad' en 'Stedelijke inrichting');

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, GroenLinks, SP, Nida

Tegen

PvdA, VVD, CDA, D66, LeefbaarRotterdam, ChristenUnie-SGP

Lees onze andere moties

Dierenwelzijn als product in de Begroting 2015

Lees verder

Bestemmingsreserve Groene initiatieven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer