Bestem­mings­re­serve Groene initi­a­tieven


11 november 2014

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 6 en 11 november 2014, ter bespreking van de Begroting 2015,

constaterende dat

  • Er weliswaar een Bestemmingsreserve Buitenruimte Gebieden is, maar dat deze niet per se wordt aangewend voor vergroening;
  • De Bestemmingsreserve RCP Groene Daken aan het einde van de collegeperiode volledig is uitgeput en het IFR-project 'Vergroeningsopgave' op zijn einde loopt;
  • Het zogenoemde stimuleringsbudget voor bijvoorbeeld het aanleggen van geveltuinen al is verdisconteerd in het jaarlijkse totale budget van vergroening;

voorts constaterende dat

  • Vergroening van de buitenruimte als speerpunt wordt genoemd in zowel het programma 'Beheer van de stad' als 'Stedelijke inrichting';

overwegende dat

  • Het college in de Begroting 2015 stelt bedrijven en bewoners te willen stimuleren extra groen aan te leggen in de stad en op grotere schaal te participeren in beheer van de buitenruimte (zie pagina 130 van de Begroting 2015), maar dat het nog volstrekt onduidelijk is hoe zij dit denkt te gaan doen;
  • Het geven van een financiële impuls aan groene initiatieven gedragen door de stad in sterke mate bijdraagt aan een levendige en prettige buitenruimte, waarin bedrijven en bewoners zich eigenaar voelen;

verzoekt het college

  • Een 'Bestemmingsreserve Groene initiativen' in het leven te roepen waar zowel bedrijven en burgers aanspraak op kunnen maken voor het ontplooien van initiatieven ten bate van de vergroening van de buitenruimte;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, GroenLinks, SP, Nida

Tegen

VVD, PvdA, CDA, D66, LeefbaarRotterdam, ChristenUnie-SGP

Lees onze andere moties

Meerjarenplan voor oplossen ecologische knelpunten

Lees verder

Uitbreiden milieuzone tot binnen de gehele ruit van Rotterdam

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer