Dieren­welzijn als product in de Begroting 2015


11 november 2014

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 6 en 11 november 2014, ter bespreking van de Begroting 2015,

constaterende dat

  • De wethouder voor Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte dierenwelzijn in zijn portefeuille heeft;
  • Voornoemde wethouder in het Collegeprogramma 2014-2018 dierenwelzijn benoemt als één van zijn speerpunten;

voorts constaterende dat

  • Dierenwelzijn als beleidsmatige inspanning desondanks niet wordt benoemd in de Begroting 2015;

overwegende dat

  • Dierenwelzijnsbeleid pas vorm krijgt als het wordt verankerd in de bestaande product- en programmastructuur;
  • De Raad op deze manier beter zicht krijgt in de kosten en baten met betrekking tot beleidsinspanningen in het kader van dierenwelzijn;

verzoekt het college

  • Het product 'Dierenwelzijn' te creëren binnen het programma 'Beheer van de stad' in de Begroting 2015;
  • Hierin alle posten met betrekking tot dierenwelzijn op te nemen;
  • De Raad over de voortgang van dit proces te informeren in de Eerste Bestuursrapportage 2015;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, SP, Nida, GroenLinks, PvdA

Tegen

LeefbaarRotterdam, CDA, D66, VVD, ChristenUnie-SGP

Lees onze andere moties

Faciliteren duurzame nieuwbouw in het Nieuwe Dorp

Lees verder

Meerjarenplan voor oplossen ecologische knelpunten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer