Motie: Het groen in de Parkhaven is hoog­waardig


30 januari 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 30 januari 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van 'Ruimtelijk en programmatisch toetsingskader unsolicited proposal Parkhaven',

constaterende dat

  • In het coalitieakkoord 'Nieuwe energie voor Rotterdam' is bepaald dat er in hoogwaardig groen niet gebouwd zal worden tijdens deze raadsperiode;

overwegende dat

  • Het groen in de Parkhaven een verlengstuk is van rijksmonument Het Park en daarmee een zeer grote gebruiksfunctie kent en ook bijdraagt aan de biodiversiteit en ecologische structuur in de binnenstad;
  • De gebiedscommissie Delfshaven in haar gevraagd advies aan het college over het programmatisch toetsingskader van het unsolicited proposal Parkhaven expliciet stelt dat er sprake is van hoogwaardig groen in het plangebied;

voorts overwegende dat

  • Het college met de afdoening van de toezegging over hoogwaardig en laagwaardig groen (19bb20495) heeft erkend niet te weten waar zich in de stad hoogwaardig groen bevindt;

verzoekt het college

  • Het groen in het plangebied van de Parkhaven te beschouwen als hoogwaardig groen, zoals bedoeld is in het coalitieakkoord 'Nieuwe energie voor Rotterdam',

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Compenseer het groen van de Parkhaven

Lees verder

Motie: Geen nieuwe 24-uursvergunningen voor fastfoodzaken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer