Amen­dement: Wensen en beden­kingen bij vervallen gemeen­telijk monument


28 januari 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 28 januari 2021, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Erfgoedverordening Rotterdam 2020,

Besluit:

De tekst in Artikel 9 onder 2 als volgt te wijzigen:

Als de wijziging ziet op het schrappen uit het register is paragraaf 2 van deze verordening van overeenkomstige toepassing, tenzij het gemeentelijk monument waarop de aanwijzing betrekking heeft als zodanig is tenietgegaan. Bij een voornemen om een object te schrappen uit het register zal de gemeenteraad in de gelegenheid worden gesteld zijn wensen en bedenkingen met betrekking tot de wijziging aan burgemeester en wethouders kenbaar te maken.

--

Toelichting:

Dit amendement voorziet erin de Raad in de positie te brengen een oordeel te kunnen vellen over het voornemen van het college een bepaald object te ontdoen van haar status als gemeentelijk monument. Met een zogenoemde wensen- en bedenkingenprocedure vindt het debat plaats tussen Raad en college.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen