Amen­dement: Loskop­peling stadi­on­dis­cussie en ruim­telijk kader


17 december 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 17 december 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Feyenoord City,

Besluit het bestemmingsplan Feyenoord City als volgt aan te passen:

  • De plangrenzen zodanig aan te passen dat de locaties met de bestemmingen GD-KUIP en WG-KPRK, het gedeelte van de locatie met bestemming GD-S ten noorden/oosten van de Korte Stadionweg alsmede het gedeelte van de locatie met bestemming GD-DSZ die grenst aan de bestemmingen GD-KUIP en WG-KPRK geen onderdeel uitmaken van het bestemmingsplan Feyenoord City;
  • Artikel 8 en Artikel 23 overeenkomstig te schrappen en de verbeelding van het bestemmingsplan Feyenoord City aan te passen.

----------

Toelichting:

Door aanhoudende onzekerheid over het welslagen van de initiatiefnemers van een eventueel nieuw stadion aan de Maas (bestemming: GD-S) om de financiering en de benodigde vergunningen rond te krijgen, is het ons inziens prematuur om de locatie van deze bestemming toe te voegen aan dit bestemmingsplan. Mochten de initiatiefnemers welslagen, dan kan voor deze locatie een separaat bestemmingsplan worden opgesteld. Wij stellen daarnaast voor de locatie van het huidige stadion in het plangebied (bestemming: GD-KUIP) tevens uit het voorliggende bestemmingsplan te halen. Voor deze locatie kan ook een separaat bestemmingsplan worden opgesteld. Met dit amendement krijgt het plangebied van Feyenoord City nog steeds een ruimtelijk kader en wordt gebiedsontwikkeling mogelijk, maar ondervindt zij geen hinder van de voortslepende discussie over een eventueel nieuw stadion en het wegbestemmen van het huidige stadion zodra een eventueel nieuw stadion gereed is.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Meer woningen

Lees verder

Amendement: Wensen en bedenkingen bij vervallen gemeentelijk monument

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer