Amen­dement: Rotter­damse formu­lering voor Rotter­damse ener­gie­tran­sitie


8 november 2018

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 8 en 13 november 2018, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2019,

Besluit het ontwerpbesluit van de begroting 2019 als volgt aan te passen:

Besluitpunt 2 de Begroting 2019 van de Gemeente Rotterdam vast te stellen overeenkomstig het voorliggende ontwerp en de opgenomen indeling naar programma’s voor de duur van de lopende bestuursperiode, waarbij op (web)pagina’s 3, 4 en 68 de tekst van collegetarget 1.

De stijging van de CO2-uitstoot wordt in deze collegeperiode omgebogen naar een dalende trend die leidt tot 49% CO2-reductie in 2030, gemeten t.o.v. het jaar 1990.”

wordt vervangen door:

De stijging van de CO2-uitstoot wordt in deze collegeperiode omgebogen naar een dalende trend die leidt tot 65% CO2-reductie in 2030, gemeten t.o.v. het jaar 2016.”

Toelichting:

De CO2-uitstoot in 1990 bedroeg volgens de DCMR 74 kilogram per vierkante meter. De CO2-uitstoot in 2016 bedraagt volgens de DCMR 108 kilogram per vierkante meter. Met een reductiedoel van 49% ten opzichte van 1990 willen we toewerken naar een uitstoot van 37,74 kilogram per vierkante meter. Afgerond in hele procenten is het reductiedoel ten opzichte van 2016 65% om te komen tot dit kilogramgewicht.

--

Klik hier voor het amendement op de website van de gemeente Rotterdam.


Status

Verworpen

Voor

Tegen