Amen­dement: Openbare verkoop van dieren aan banden


4 juli 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 4 juli 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de twaalfde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV),

Besluit:

het ontwerpbesluit van de Twaalfde wijziging van de APV Rotterdam 2012 als volgt te wijzigen

I

Artikel I wordt als volgt gewijzigd.

A

Onderdeel A komt te luiden:

A

In de inhoudsopgave wordt ingevoegd:

  • a. Artikel 4:9b Verbod oplaten ballonnen;
  • b. Artikel 5:38 Verbod verkoop dieren op of aan de weg.

B

Onder vernummering van onderdeel J tot onderdeel K wordt na onderdeel I een onderdeel ingevoegd, luidende:

J

Na artikel 5:37 wordt een afdeling ingevoegd, luidende:

Afdeling 10. Verkoop van dieren op of aan de openbare weg

Artikel 5:38 Verbod verkoop dieren op of aan de openbare weg

  • Het is verboden dieren te verkopen op of aan de openbare weg.

C

Onderdeel K (nieuw) komt te luiden:

K

In de rangschikking van artikel 6.1, eerste lid, wordt ingevoegd:

  • b. artikel 4:9b (verbod oplaten ballonnen)
  • b. artikel 5:38 (verbod verkoop dieren op of aan de openbare weg)

II

Aan artikel II wordt toegevoegd:

E

Na de toelichting op artikel 5:38 wordt een toelichting ingevoegd, luidende:

  • Afdeling 10 Verkoop van dieren op of aan de openbare weg
  • Artikel 5:38 Verbod verkoop dieren op of aan de openbare weg

Er zijn veel ziektekiemen die op openbare verkoopplaatsen rondwaren. Daar worden niet alleen de dieren ziek van, maar heeft ook een nadelige invloed op de volksgezondheid. Voor de volksgezondheid is het daarom wenselijk dat dieren niet meer met slechts minimale regulering worden verkocht op plekken waar veel mensen samenkomen. Dat legitimeert een verbod.
____________________________________________________________________________________

Toelichting:

Het is niet wenselijk dat dieren op of aan de openbare weg worden verkocht. Dieren die in de openbare ruimte worden verkocht, ondervinden veel stress door de omgeving. Het is vaak lawaaiig door het verkeer en door werkzaamheden. In deze zomermaanden hebben dieren bovendien last van hitte en beschutting is niet altijd aanwezig om ze te beschermen tegen het felle zonlicht. De dieren hebben ook last van drukte als ze in winkelstraten, markten of braderieën te koop worden aangeboden. Ook het transport van en naar de openbare verkoopplaatsen is zeer stressvol.

Maar zoals het amendement laat zien, is dierenleed niet het enige bezwaar tegen de openbare verkoop van dieren. Zo uitte een dierenwelzijnsorganisatie onlangs haar zorgen over vogelmarkten waar voornamelijk papegaaien en parkieten worden verhandeld. Er zijn veel ziekten die op vogelmarkten rondwaren. Daar worden niet alleen de vogels ziek van, maar ook de mensen. En wat voor vogelmarkten geldt, kan ook voor andere diermarkten gelden. Voor de volksgezondheid is het daarom een goede zaak als dieren niet meer met slechts minimale regulering worden verkocht op plekken waar veel mensen samenkomen, zoals dat nu gebeurt. Wij willen niet dat openbare verkoop van dieren in onze stad plaatsvindt, vandaar ons voorstel voor een algeheel verbod.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Opvangplek voor slachtoffers huiselijk geweld met huisdieren

Lees verder

Motie: Regulering voor welzijn op paardenmarkten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer