Motie: Voorkom Oost en West in De Esch


21 december 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 21 december 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de partiële herziening Omgevingsvisie – addendum Oostflank,

constaterende dat

  • Aanlanding van een brug in De Esch ertoe leidt dat er een fysieke barrière wordt opgeworpen in de wijk;

overwegende dat

  • Fysieke barrières tot leefbaarheidsproblemen kunnen leiden, omdat het de sociale cohesie in de wijk geweld aan doet;
  • De subjectieve veiligheidsbeleving onder bewoners in De Esch tevens in het geding is;

voorts overwegende dat

  • Het creëren van een De Esch-Oost en -West ongewenst is;

verzoekt het college

  • Een leefbaarheidsprogramma op te tuigen in De Esch rond de komst van een nieuwe (bovengrondse) oeververbinding in de wijk;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Go / No go nieuwe oeverbinding

Lees verder

Motie: Stop ecocide in De Esch met échte compensatie van natuurwaarden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer