Amen­dement: Afwijken van de spel­regels vergt raads­be­sluit


28 september 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 28 september, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Kadernota vastgoed,

Besluit:

De passage op bladzijde 6:

“Wil de gemeente afwijken van de spelregels, dan moet daar een gemotiveerd besluit over worden genomen, dat schriftelijk wordt vastgelegd. Het hangt van de grootte van de afwijking af wie dit besluit moet nemen. Bij kleine afwijkingen kan dit de directeur zijn die bij het cluster Stadsontwikkeling over vastgoed gaat. Bij grotere afwijkingen en bestuurlijk gevoelige zaken is er een bestuurlijk besluit nodig van de verantwoordelijke wethouder of het college.

Zo’n bestuurlijk besluit is onder meer nodig voor een onderhandse verkoop van een pand aan een andere partij dan de zittende huurder. Denk bijvoorbeeld aan een stichting die met het pand een bijdrage wil leveren aan de (maatschappelijke) ontwikkeling van de stad. Een bestuurlijk besluit is ook nodig bij een verkoop van een pand onder de laagste taxatiewaarde. In dat geval wordt de wethouder of, als de wethouder dit passend vindt, het college om een beslissing gevraagd. Is er sprake van een combinatie van een onderhandse verkoop en een verkoopbedrag onder de laagste taxatiewaarde? Dan informeert het college ook altijd de gemeenteraad. Dit gebeurt dan onder geheimhouding.

Het college kan uiteraard zelf ook het initiatief nemen om af te wijken van de vastgelegde spelregels. Ook dan geldt dat het college het besluit moet motiveren en vastleggen.”

Te wijzigen in:

“Wil de gemeente afwijken van de spelregels, dan moet de gemeenteraad daarvoor toestemming verlenen. Het college kan uiteraard zelf ook het initiatief nemen om af te wijken van de vastgelegde spelregels. Ook dan moet de gemeenteraad om toestemming worden gevraagd.”

--

Toelichting:

De passage in de concept-kadernota biedt gelegenheid om af te wijken van het kader zoals dat door de gemeenteraad wordt vastgesteld, zonder dat daar goede democratische controle op mogelijk is en/of van democratische legitimiteit is voorzien door een besluit van de gemeenteraad. Dit amendement corrigeert deze kwetsbaarheid.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Nooit spijt van duurzaamheid

Lees verder

Amendement: Betrouwbare partners zijn ethisch in de haak

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer