Amen­dement: Betrouwbare partners zijn ethisch in de haak


28 september 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 28 september, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Kadernota vastgoed,

Besluit:

  • Aan navolgende tekst op bladzijde 19:

"Voordat de gemeente in zee gaat met een huurder of koper van gemeentelijk vastgoed, voert zij een betrouwbaarheidstoets uit. Dit is een verzamelnaam voor alle activiteiten van de gemeente om een huurder of koper te beoordelen. Dit traject begint altijd met een eigen due diligence-onderzoek. Hierbij bestudeert de gemeente eigen informatie over de wederpartij, en informatie uit openbare bronnen. Deze informatie kan aanleiding zijn voor vervolgonderzoek, dat in de huidige praktijk bestaat uit de volgende twee onderdelen:

1. Onderzoek in het kader van de Wet Bibob

2. Kredietwaardigheidstoets”

Toe te voegen:

3. Ethische toets

  • Op bladzijde 20 onder de tekst van ‘Ad 2: Kredietwaardigheidstoets” de volgende tekst toe te voegen:

Ad 3: Ethische toets

Waar het onderzoek in het kader van de Wet Bibob vooral een juridische inslag kent en de kredietwaardigheidstoets om gezonde financiën gaat, ziet de ethische toets op het normbesef van huurders of kopers. Ethiek vergt te allen tijde een kwalitatieve afweging en daarom maakt de ethische toets standaard onderdeel uit van onze verhuur- en verkoopbeleid. Alhoewel normen over het betamelijke in de loop der tijd kunnen wijzigen, hanteren wij wel enkele handvatten voor oordeelsvorming. Eén daarvan is belastingontwijking. Zo gaan wij geen verhuurrelatie of verkoop aan met partners die zich via schimmige constructies onttrekken van de belastingplicht.

--

Toelichting:

Met dit amendement voegen wij een ethische toets in als standaardoptie als het betrouwbaarheidsonderzoek daar aanleiding toe geeft. Normbesef is een belangrijke derde toetssteen naar die van de Bibob of de kredietwaardigheidstoets. Belastingontwijking speelt in ieder geval een rol in de ethische beoordeling.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement: Afwijken van de spelregels vergt raadsbesluit

Lees verder

Motie: Red A.T.V. Ommoord

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer