Bijdrage: Wensen en beden­kingen met betrekking tot de oprichting van en deel­neming in het Ener­gie­tran­si­tie­fonds b.v., alsmede de brief van burge­meester en wethouders over het Uitvoe­ringsplan Ener­gie­tran­sitie 2020-2022


Uitge­sproken in de raads­ver­ga­dering van 1 oktober 2020

1 oktober 2020

Voorzitter,

Fijn dat het college met een energietransitiefonds komt om de noodzakelijke verandering teweeg te brengen. Wij komen met vier wensen.

Voor de categorie projecten ‘Waste to X’, zoals Waste to Chemicals, willen wij niet dat er afval wordt geïmporteerd uit het buitenland. Wij vinden het niet wenselijk dat er met afval over zee gesleept wordt om hier te kunnen voldoen aan CO2-reductiedoelen. Daar is lokaal klimaatbeleid niet voor bedoeld. Afval is gewoon business en staat helemaal niet in dienst van de energietransitie. We moeten af van afval, dat is veel effectiever. Daarom onze motie hiertoe.

Ten tweede zien we graag dat de energietransitie wordt gekoppeld aan het algehele duurzaamheidsbeleid van dit college. We hadden al het duurzaamheidskompas, Rotterdams weerwoord en Rotterdam gaat voor groen. Waarom niet financiële steun voor CO2-reductieprojecten koppelen aan deze doelstellingen? Hoe vergewis je anders dat beleid op elkaar is afgestemd? Daarom ook hier een motie.

De derde motie gaat over de energietransitie als leeromgeving en als de arbeidsmarkt van de toekomst. Laten we hier als stad munt uit slaan, voor het onderwijs en de banen van morgen. Ondersteund door veel collega-fracties; dank daarvoor.

De vierde en laatste motie betreft de inzet op minder energieverbruik. Onze motie ‘Minderenergietransitiefonds’ spreekt voor zich. Uiteindelijk is minder energie bij gelijkblijvende prestatie iets wat we moeten nastreven. Energie is niet het doel, maar het middel.

Dank u, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage: Aanpassing Thuis in Rotterdam – Addendum Woonvisie 2030; herziening 2020

Lees verder

Bijdrage: Cultuurplan 2021-2024. Stad in transitie, cultuur in verandering

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer