Bijdrage: Vuist­regels voor bouwen in Rotterdam


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie BWB op 15 januari 2020

15 januari 2020

Voorzitter,

De duurzame bouwstenen zijn te vrijblijvend. De gemeente gaat bouwers en ontwikkelaars nergens dwingen duurzame, groene of diervriendelijke maatregelen te nemen. We staan voor opgaven ten aanzien van klimaatverandering, klimaatadaptatie, vergroening, bescherming stadsnatuur en de versterking van de biodiversiteit. En de bebouwde omgeving heeft hier een grote invloed op. Hoe stuurt het college op zulke vraagstukken waar doelstellingen en afspraken voor zijn gemaakt, terwijl er voor de bouwopgaven van de stad beleid wordt gehanteerd waarop niet te controleren valt? Hoe monitort de wethouder de voortgang hierop? Graag een reactie van de wethouder.

Hoe werken deze bouwstenen dan nu eigenlijk? Met hoeveel duurzame bouwstenen moeten bijvoorbeeld nieuwe gebouwen worden gebouwd? Zijn er eisen? Kunnen ze kiezen?

Dit brengt mij tot de afdoening van onze motie over natuurinclusief bouwen. Na twee jaar te hebben gewacht, was het resultaat ronduit teleurstellend. Ook dit is veel te vrijblijvend. We zien het echt als een gemiste kans om stadsnatuur, groen en dieren een integraal onderdeel te maken van bouwontwikkelingen en ze een plek te geven in onze stad. Voor de Partij voor de Dieren, maar ook stadsecologen, Natuur- en milieufederatie Zuid-Holland, de adviescommissie dierenwelzijn en stadsnatuur en bouwpartijen uit het veld is het klip en klaar: het beleid van inspireren, enthousiasmeren is simpelweg te weinig om met dit bouwbeleid ook maar iets te betekenen voor de stadsnatuur in Rotterdam.

En dat terwijl de gemeente in 2018 het convenant Klimaatadaptief bouwen heeft ondertekend! Hier staat duidelijk in: meer biodiversiteit dan voorafgaand aan de ruimtelijke ontwikkeling aanwezig was. En dat de gemeente een minimaal programma bovenwettelijke biodiversiteit ontwikkelt. Het college komt deze afspraken met deze afdoening niet na. Of ziet de wethouder dat anders? Wat doet hij om zich aan deze afspraken te houden en met de bebouwde omgeving bij te dragen aan versterking, toename biodiversiteit? Dat vraag ik aan de wethouder. Een idee: het koppelen van biodiversiteit aan het groenedakenprogramma. Er is nu enkel focus op menselijk gebruik, maar insecten en andere dieren vinden het hier ook goed toeven.

Stadsecoloog Niels de Zwarte schreef hierover in het NRC dat hij eerder heeft gezien dat als het niet verplicht is, bouwers ook geen zin hebben om dit soort dingen te integreren in woningen en gebouwen. Zij staan open voor dit soort nieuwe zaken, maar zij hebben echt behoefte aan duidelijke regels, richtlijnen, bestaande inspirerende voorbeelden en ondersteuning. Ook de ontwikkelaar bij Parkhaven zei het nog tegen mij tijdens het werkbezoek. Dat ze ervan stonden te kijken hoe summier de gemeente hierop stuurt. Terwijl zij het juist wel interessant vinden. De gemeente heeft hier echt een leidende rol in, je kunt dit soort zaken niet aan de markt overlaten. In andere steden hebben ze wel regels en daar zijn de ontwikkelaars niet weggejaagd. Nee, daar hebben ze het omarmd en zijn juist creatief aan de slag gegaan aan de hand van die heldere regels, zo vertelde Niels de Zwarte mij. Hoe ziet de wethouder de rol van de gemeente met betrekking tot natuurinclusief bouwen? Waarom wil de wethouder geen duidelijke regels? Graag een helder antwoord.

En waarom wil de wethouder geen concrete doelen stellen voor het aantal voorzieningen voor stadsdieren en de groei van stadsfauna, om zo te bezien of de voorgestelde maatregelen effect hebben? Dit rijmt toch niet met de afspraken in het convenant? Maar ook met het werk van collega Wijbenga, die zich ook wil inzetten voor betere stadsnatuur? Je zult toch doelen en monitoring moeten hebben om te weten of de biodiversiteit in het licht van de convenantafspraken is toegenomen? Hoe kijkt de wethouder hiernaar?

Al met al zijn wij erg ontevreden over de afdoening, het is te vrijblijvend en echt inspirerend is het document ook niet. Sorry dat ik het zeg, maar het is een vodje opgemaakt in Powerpoint. Andere documenten zien er altijd 'shiny' uit, maar dit? Er staat geen enkel gerealiseerd project in, terwijl die gemakkelijk te vinden zijn! Hoe moet je nou iemand overtuigen met een paar 'renders', wensplaatjes gemaakt op de computer? Het is erg globaal. Mijn fractie vraagt zich af voor welke dieren en planten dit document is bedoeld? En hoe zet de gemeente in op versterken van kwetsbare en gewenste soorten, dus niet alleen soorten die in de ontheffing een rol spelen? Op welke schaal worden de maatregelen ingezet? En het feit dat er geschreven wordt dat honingrijke kruiden, struiken en bomen goed zijn voor bijen, die bestaan namelijk niet, getuigt niet van aandacht en motivatie om met dit onderwerp aan de slag te gaan.

Hoe kijkt de wethouder naar de optelsom dat het college afspraken heeft gemaakt om klimaatadaptief te bouwen en hierbij de biodiversiteit moet versterken? En dat bouwers, zo is vaak gebleken, uit zichzelf geen maatregelen nemen en dat diersoorten, zoals gierzwaluwen en huismussen, voor hun nest en broedplaatsen afhankelijk zijn van bebouwing en strikt worden beschermd door natuurwetgeving, terwijl de bebouwde omgeving de stadsnatuur dus juist meer en meer onder druk zet als je er geen rekening mee houdt? Wat is dan de conclusie van de wethouder? Ik hoor het graag van hem.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Rotterdams preventieakkoord 'Gezond010: Het akkoord'

Lees verder

Bijdrage: Rotterdams Energie- en Klimaatakkoord

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer