Bijdrage: Verant­woor­dings­debat (tijdens bespreking van de Jaar­re­kening 2019)


Uitge­sproken in de raads­ver­ga­dering van 11 juni 2020

11 juni 2020

Voorzitter,

Voor het eerst sinds ons aantreden in de Raad bespreken we de jaarrekening van de gemeente. Voorheen was dit eigenlijk altijd een hamerstuk. Goeie zaak dus dat op aangeven van de COR de jaarrekening is losgeweken van de reguliere agendacyclus.

Deze avond komen wij met vier voorstellen om terug te kijken op het afgelopen jaar, maar die zeker ook doorwerken in de toekomst. Onze eerste motie dient ertoe klimaatschade een plek te geven in de financiële verantwoording van de gemeente. Tijdens het debat over het raadsakkoord energietransitie in maart van vorig jaar hebben wij het al gezegd: over tien jaar zullen laagliggende deltasteden een lastenpost van wel €200 miljoen euro voor hun kiezen krijgen. Je komt die schade overal tegen: herstelmaatregelen van vergeelde gazons door droogte, paalrot door een lage waterstand, het wegpompen van overtollig regenwater, zinkgaten, maar ook meer verborgen lasten zoals hogere zorgkosten door hittestress. Wij roepen het college op om jaarlijks aan te geven welke kosten zij toerekent aan een veranderend klimaat. Door het beestje een naam te geven, kun je namelijk beter sturen op klimaatadaptieve maatregelen. En gaat het besef nog beter indalen dat we zo snel mogelijk korte metten moeten maken met klimaatverandering.

Onze tweede motie gaat over het opstellen van een protocol over maaien in tijden van extreme droogte. Het afgelopen jaar heeft de gemeente fors meer kosten gemaakt in het groenonderhoud als gevolg van droogte. Wij zeggen: stop met maaien tijdens droge perioden. Dat is goed voor je portemonnee maar ook voor de ecologie. Hoge begroeiing houdt namelijk meer vocht vast dan lage begroeiing.

Onze derde motie strekt ertoe de Rotterdamse prestaties van fondsen waaraan de gemeente deelneemt, beter in kaart te brengen. Voor ons is het nu onduidelijk wat fondsen als Swanbridge Capital of ICOS 3 voor ons doen. Er zijn geen jaarverslagen voorhanden en sommige fondsen hebben ook geen prestatieindicatoren. Hun scope beperkt zich evenwel zeker niet tot Rotterdam, integendeel. Als Raad zouden we ons inziens moeten willen weten of besteding van publiek geld op deze manier doelmatig is, of dat we ons geld ergens anders naartoe moeten brengen voor een hoger maatschappelijk rendement. Dat zijn uiteraard politieke keuzes, maar dan is goede informatievoorziening uiteraard wel essentieel.

Onze vierde en laatste motie heeft als doel om de middelen die zijn bestemd voor versterking van de wetgevende macht ook daar te laten. En dus niet te laten terugvloeien naar de algemene reserve. Als Raad zijn wij een spaarzaam orgaan en de griffie houdt ook zeker de hand op knip, waar het kan en waar het ons functioneren niet schaadt. Wij vinden dat wij als Raad om die reden niet gelogenstraft mogen worden door ons vlijtig spaargedrag. Want misschien willen we in de toekomst wel iets organiseren of iets onderzoeken, waar we overgebleven hard voor nodig hebben. Ons verzoek is aldus om vanaf begrotingsjaar 2021 in te regelen dat geld van de Raad ook voor de Raad blijft.

Wij zijn blij met de steun die sommige andere fracties voor een of meerdere voorstellen hebben uitgesproken. We hopen vanzelfsprekend dat het college dit ook doet.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Concept integraal beleidsplan zorg en welzijn 'Heel de stad'

Lees verder

Bijdrage: Bewapening boa's

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer