Bijdrage: Rapportage 2019 aanpak radi­ca­li­sering, extre­misme en pola­ri­satie


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie VB op 8 oktober 2020

8 oktober 2020

Voorzitter,

Wat is er radicaal aan als je besluit op te komen voor het belang van de planeet? Voor dierenrechten? Voor het belang van mensen in ontwikkelingslanden? Voor het belang van toekomstige generaties? En voorzitter, wat is hier eigenlijk zogenoemd ‘radicaal links’ aan?

In bijgevoegd rapport worden organisaties als Code Rood, Wij Stoppen Steenkool, GroenFront!, Extinction Rebellion of het Dierenbevrijdingsfront als geradicaliseerd gezien. Zie hier, voorzitter, hoe de grijze nietszeggende massa in het midden praat over organisaties die opkomen voor hen die geen stem hebben, zoals de dieren, milieu, natuur en klimaat. Het rapport is dan ook van een kinderlijke eenvoud.

Voorzitter, het college schijnt een probleem te hebben met polarisering als zodanig. Want wij lezen dat het college aanstuurt op een minder gepolariseerde samenleving. Wij snappen niet goed waarom dat nodig zou zijn zolang je de rechtsstatelijke beginselen in acht neemt. Wat is er mis met een radicaal standpunt als je binnen de bandbreedtes van het strafrecht blijft? Waarom bemoeit een overheid zich überhaupt met standpunten die in de samenleving opgeld doen? De overheid heeft helemaal niets in dit domein te zoeken, daar is zij niet voor opgericht.

Radicaal links, dat klinkt behoorlijk gepolariseerd. Gek, want het college schrijft in antwoord op onze schriftelijke vragen over dit thema uit juni 2019: “Klimaatactivisme an sich zien wij niet als een bron van polarisatie in Rotterdam. Indien er signalen zijn dat het klimaatactivisme in Rotterdam zorgt voor verscherpte polarisatie, kan de gemeente hier aandacht aan besteden. Daar is op dit moment geen sprake van.” Waarom dan, voorzitter, vindt de burgemeester dat hier sprake is van radicaal linkse groepen? Wie polariseert hier nou echt?

Wij zijn eigenlijk wel benieuwd hoe vaak er een persoonsgerichte aanpak is geweest voor iemand die zich heeft aangesloten bij de klimaatbeweging. Dat is onderdeel van de actielijn deradicalisering. Graag een antwoord hierop. En houdt de nieuw opgerichte externe expertcommissie zich ook specifiek bezig met klimaatactivisme? Ook hierop een antwoord.

Voorzitter, personen actief in de klimaatbeweging hebben zich soms ernstig geïntimideerd gevoeld als de politie hen volgt in het verkeer en ook niet schroomt hen thuis te bezoeken. In de eerder genoemde schriftelijke vragen hebben wij onze zorgen geuit over de zoektocht naar sleutelpersonen, want dat is een vorm van infiltratie die ontwrichtend werkt. Wij roepen de Rotterdamse politie op daarmee te stoppen.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Noodsteunlening diergaarde Blijdorp

Lees verder

Bijdrage: Onderzoek ketenaanpak huiselijk geweld

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer