Bijdrage: Inte­gratie in de Begroting 2021


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie WIISA op 4 november 2020

4 november 2020

Voorzitter,

Rotterdam is een superdiverse stad. Niet alleen telt de stad ruim 170 nationaliteiten, ook heeft het merendeel van onze inwoners een buitenlandse afkomst. Uit de Basisregistratie Personen blijkt dat 8,1% van de Rotterdammers een Surinaamse achtergrond heeft, 4,1% een Antilliaanse, 7,4% een Turkse en 7% een Marokkaanse. Rotterdammers met Kaapverdische roots omvatten 2,4% van de bevolking. Maar dat is dan wel gelijk het leeuwendeel van alle Kaapverdianen in Nederland.

Van de zogenoemde autochtone bevolking zijn er veel met Zeeuwse of Brabantse roots. Eigenlijk zijn dat natuurlijk ook mensen van ‘buitenaf’ die hier hun geluk kwamen beproeven. En dat is wat Rotterdam altijd al is geweest: een vindplaats van en voor mensen die hier zijn gekomen om hun leven te leven. De haven heeft altijd een centrale rol gespeeld in de aantrekkingskracht van de stad op nieuwkomers. De Zeeuwen en Brabanders, maar ook de Kaapverdianen. En de Ieren en Portugezen die in de havendorpen van Pernis en Rozenburg zijn komen wonen. En de personen uit Midden- en Oost-Europa die hier na de verdere eenwording van de Europese Unie gekomen zijn.

Voorzitter, wij vinden dat het tijd wordt om de superrijke, superdiverse migratiegeschiedenis van Rotterdam te vertellen aan de hand van het verhaal van de stad. Overal in de wereld willen mensen weten waar ze vandaan komen, wie ze zijn, wat hen verbindt en waar hun toekomst ligt. Identiteit is belangrijker dan ooit, omdat wij een baken van herkenning en erkenning willen, om er te mogen zijn. Het verhaal van de stad ligt besloten in de geschiedenis van de mensen, maar ook in de gebouwen, geschriften, kunstuitingen en de economie. De bedrijvigheid. Dit verhaal is nodig om te weten wat Rotterdam Rotterdam maakt.

De mensen die hier in de loop der eeuwen zijn komen wonen, hebben nieuwe gewoonten, gebruiken, omgangsvormen, tradities, producten, kunst en cultuur met zich meegebracht. In de Canon van Rotterdam kan het allemaal worden vermeld, waarbij geldt dat de totstandkoming van een dergelijk werk een iteratief proces is en dus hopelijk nooit af. De Rotterdamse canon is een levend document dat hopelijk talloze malen zal worden herschreven, aan de hand van nieuwe herinneringen, veranderde inzichten, de tijdsgeest.

Voorzitter, nu bijna tien jaar geleden is er al eens een Rotterdamse canon geschreven. Deze exercitie richtte zich nadrukkelijk op het verleden. Onze canon is levend en richt zich op de toekomst. Wij zullen daarom tijdens de begrotingsraad een motie indienen met ons verzoek aan het college om een werkgroep in het leven te roepen bestaande uit een divers pluimage: vertegenwoordigers van de vele migrantengroepen in de stad, de musea die de collectie van de gemeente Rotterdam beheren, historische genootschappen, het gemeentearchief, enzovoorts. Het doel: het opzetten van een Canon van Rotterdam.

Dank u wel, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.