Bijdrage: Inte­gratie in de Begroting 2020


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie WIISA op 30 oktober 2019

30 oktober 2019

Voorzitter,

Ik wil graag aandacht vragen voor de Rotterdammers zonder verblijfstatus. Dat zijn ook mensen waar wij oog voor moeten hebben. In Amsterdam is er in de gemeenteraad een initiatiefvoorstel ingediend dat ertoe moet leiden dat ongedocumenteerden als volwaardige burgers meetellen voor wat betreft participatie. Dit initiatiefvoorstel komt er praktisch op neer om personen zonder verblijfstatus in aanmerking te laten komen voor een stadspas. Momenteel is een postadres noodzakelijk om in aanmerking te komen voor een dergelijke voorziening en dat is in bijna alle gevallen niet voorhanden voor de doelgroep. De initiatiefnemers in het Amsterdamse verwijzen naar soortgelijke initiatieven in andere steden als New York, Bern, Parijs, Madrid en Barcelona waar de lokale stadspas toegankelijk is gemaakt voor alle bewoners.

De Partij voor de Dieren in Rotterdam ziet graag dat het college onze stadspas - de enige echte Rotterdampas - toegankelijk maakt voor personen zonder verblijfstatus. Want ongedocumenteerden in onze stad hebben ook het recht om eens het museum te bezoeken of naar de bioscoop te gaan met alle andere Rotterdampashouders. Het ontbreken van een postadres in combinatie met een smalle beurs maakt dat schier onmogelijk. En dat terwijl de stad van ons allemaal is.

Voorzitter, in ‘Relax. Dit is Rotterdam’ komt de doelgroep waarover ik het hier heb niet aan bod. Dat is wellicht zo omdat de Landelijke Vreemdelingenvoorziening in de portefeuille zit van de burgemeester. Maar ons pleidooi richt zich op participatie, buiten vragen over openbare orde of rechtshandhaving. En daarom gaat wethouder Wijbenga hierover. Wij willen dat de gemeente de Rotterdampas beschikbaar stelt voor ongedocumenteerden voor het tarief dat nu ook voor minima wordt gehanteerd. Graag een reactie van de wethouder.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.