Bijdrage: Masterplan Feyenoord City


Uitge­sproken in de verga­dering van commissie MPOF op 14 november 2019

14 november 2019

Voorzitter,

Wij willen aftrappen met vragen over het eigenaarschap van het plangebied voor Feyenoord City. Wie is nu precies eigenaar? We zien dat er een beheerovereenkomst is gesloten tussen gemeente en Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas voor wat betreft de verdeling van verantwoordelijkheden voor de buitenruimte, maar dat gaat niet over eigenaarschap. Is eigenaarschap tevens gedeeld, bijvoorbeeld dat het Getijdenpark, Mallegatpark en Kuippark van de gemeente wordt maar dat de Strip en het concours privaat bezit wordt? Als de gemeente geen eigenaar is in die laatstgenoemde gebieden, kan de gemeente dan nog wel handhaven? Of komt er particuliere beveiliging? Hoe zijn burgervrijheden gegarandeerd op particulier terrein? Hoe zit het met het recht op vereniging, vergadering en demonstratie? Wij willen een harde toezegging van de wethouder dat grondrechten geborgd zijn in het particuliere gebied en dat de Wet openbare manifestaties van toepassing is.

De buitenruimte wordt zowel door de gemeente als door de stichting beheerd. Betekent dit dat toekomstige bewoners behalve de afvalstoffenheffing ook servicekosten betalen aan de nog op te zetten particuliere beheerorganisatie?

Blijven de sociale huurwoningen ook sociaal nadat de eerste bewoner is vertrokken? Graag duidelijkheid van de wethouder.

Wij hebben nog een verduidelijkende vraag over de zogenoemde complexwaarde van het plangebied. Zo stelt het college in het raadsvoorstel dat de Collosseumplots voor een hogere complexwaarde zorgen en dat daardoor de grondpositie wordt verbeterd. Maar welk belang zou de Stichting hierbij hebben? Die gaat dan toch meer betalen?

Voorzitter, waarom is onze motie 'Natuurvriendelijke oevers langs het nieuwe voetbalstadion' niet afgedaan met dit masterplan? Waarom wordt er wel over een gordel van smaragd gesproken, die uitgaat van een groenstructuur in het plangebied, maar wordt daarin geen invulling gegeven aan natuurvriendelijke oevers? Getijdenpark of niet, die natuurvriendelijke oevers komen er.

Voorzitter, de woorden 'trap', 'trappartij' of 'trapverbinding' komen ruim dertig keer voor in het masterplan. Trappen zijn de grootste vijand van mensen die zijn toegewezen op een rolstoel of rollator. Wordt de voorgenomen ontwikkeling getoetst aan het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap? Zo nee, dan overwegen wij een motie op dit punt.

In het masterplan lezen wij het volgende: “In het MER zijn de milieueffecten van het programma onderzocht. De uitkomsten hiervan hebben tezamen met de visie op het gebied en de ontwikkelgebieden daarbinnen, geleid tot de verdeling van programma.” Voorzitter, hoe kunnen wij dit toetsen? Hoe kunnen wij instemmen met het raadsvoorstel? Wij hebben de MER immers nog geeneens gezien. Sterker nog, de MER is nog niet voltooid! Graag een antwoord van de wethouder.

Voorzitter, tot slot. Het masterplan is een ambitiedocument. De plannen die ons nu worden voorgeschoteld, worden misschien verwezenlijkt. Misschien ook niet. De planmakers laten Fase 3 van de ontwikkeling in het plangebied afhangen van marktomstandigheden. De Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas is dus niet meer dan een vehikel van Stadion Feijenoord N.V. om met mooie plaatjes de komst van een nieuw stadion mogelijk te maken. Vrijwel alles wat in het masterplan te lezen staat, had ook gekund met renovatie van De Kuip.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Integratie in de Begroting 2020

Lees verder

Bijdrage: Havenvisie 2030

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer