Bijdrage: Actie­pro­gramma inte­gratie en samen­leven 'Relax, dit is Rotterdam'


Uitge­sproken in de commissie WIISA op 23 januari 2019

23 januari 2019

Voorzitter,

Bijdragen naar vermogen en afnemen naar behoefte. Dat is het Rotterdam waar wij voorstaan. Relax - dit is een stad waar iedereen mededogen toont voor hen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Een stad waar we het vermogen om bij te dragen en de behoefte om af te nemen ook voor toekomstige generaties waarborgen. Waar we persoonlijke verantwoordelijkheid nemen voor onze daden. En we vrij zijn om ons leven naar onze smaak in te richten.

Voorzitter, wij kunnen ons in grote lijnen vinden met het actieplan van het college om van Rotterdam een ontspannen stad te maken. Ook wij staan voor een ontspannen stad waarin Rotterdammers op gelijkwaardige voet met elkaar samenleven. Daarbij is emancipatie het sleutelwoord, in plaats van integratie en assimilatie. Wij willen dat het college een krachtig emancipatiebeleid voert op scholen, sportverenigingen en in multiculturele en religieuze kringen. Statushouders en migranten worden niet aan hun lot overgelaten, maar actief geholpen met het leren van de taal.

Specifiek willen wij weten of het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap uit 2016 uitvoering krijgt in Rotterdam. In dit verdrag gaat het om inclusie, persoonlijk autonomie en participatie van de doelgroep. Welke stappen heeft het college ondernomen om de bepalingen in het VN-verdrag op te volgen? Behoort het college tot een van de 25 koplopers binnen de VNG in de uitvoering van het verdrag? Zo nee, waar schort het aan? Is het college van burgemeester en wethouders bereid advies in te winnen bij het College voor de rechten van de mens?

Goed voorbeeld doet volgen, voorzitter. Met lippendienst kom je er niet. Bij de aankomende organisatievisie zullen wij het college voorspiegelen hoe wij alle groepen in de Rotterdamse samenleving een plek willen geven in de organisatie. Voor nu richten wij ons op de toegankelijkheid van de gemeente in het leven van de Rotterdammers. Is de wethouder bereid om beleidskaders of bestemmingsplannen te voorzien van een vertaling in duidelijke taal. Wij weten dat de VVD hier een aantal jaren geleden voor heeft gepleit en we sluiten ons hier graag bij aan. Zelf publiceert de Partij voor de Dieren zowel landelijk als lokaal altijd een verkiezingsprogramma in duidelijke taal, want iedereen moet kunnen meebeslissen over het algemeen belang. Gaat de wethouder ons goede voorbeeld volgen, voorzitter? Ook dit horen we graag.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.