Bijdrage: 10-maands­rap­portage 2022 (beleidsveld: financiën)


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie BOFV op 8 december 2022

8 december 2022

Voorzitter,

Wij kunnen het pleidooi van collega Moti van harte ondersteunen. De doelgroep Nieuw Beschut heeft het volste recht op de eenmalige uitkering die aan alle gemeenteambtenaren wordt uitgekeerd. En let op voorzitter, ons pleidooi is geen bedelbrief. Nieuw beschut zou al in april 2022 moeten vallen onder de cao Gemeenten. Wat staat er in de begroting voor volgend jaar? Wij citeren: “Medewerkers die vallen onder de doelgroep Nieuw Beschut, waarvan SSC Flex de salarisuitbetaling doet, zouden aanvankelijk per 1 april 2022 in dienst komen van gemeente Rotterdam. Deze medewerkers blijven echter toch nog heel 2022 via SSC Flex hun salaris ontvangen.” Einde citaat. Buiten hun invloedssfeer of überhaupt medeweten om zitten onze mensen op beschutte werkplekken, zoals aan de Bovendijk bij het vliegveld, nog in een zwakkere cao dan al hun collega’s bij de gemeente en uitzendbureau SSC Flex. Het is heel erg wrang om te moeten constateren dat zij nu worden uitgezonderd van de eenmalige uitkering, puur vanwege een administratieve moeilijkheid.

Voorzitter, in de zomer kregen we een brief van de ondernemingsraad van werknemers die beschut werken, conform cao sociale werkvoorziening. De brief is een hartenkreet over de penibele situatie van Nieuw Beschut. De cao SW biedt simpelweg minder gunstige arbeidsvoorwaarden. Zo is de reiskostenvergoeding zowat de helft minder dan de cao voor gemeenteambtenaren. De ondernemingsraad vraagt het college in de brief het volgende: “Het realiseren van beleid om deze medewerkers tegemoet te komen. Dat kan bijvoorbeeld via de cao (uw gemeente is lid van cao-partij VNG), extra middelen, extra instrumenten of anderszins.”

Voorzitter, vandaag is een prima voorstel van de Partij van de Arbeid en Partij voor de Dieren om dit verzoek gestand te doen. Wij roepen onze collega’s op om ons verhaal van pathos, ethos maar zeker ook logos te volgen en hiervoor te stemmen.

Voorzitter, nog één aanvullende vraag aan de wethouder. Wij maken op dat de uitkering van het gemeentefonds ieder jaar zo aan het einde van de kalender kan fluctueren. Niks nieuws onder de zon, dus, lijkt het. Maar we vroegen ons wel af of de korting van €15,9 miljoen is gedekt in egalisatiereserves, zoals bijvoorbeeld de bestemmingsreserve BUIG. Of betekent het negatieve resultaat van €15,9 miljoen ook dat de algemene middelen worden aangesproken, met consequenties voor de financiële kengetallen van de gemeente? Graag een reactie.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Procesbrief nieuw beleid Samenleven

Lees verder

Bijdrage: Het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Meer waarde voor jongeren: onderzoek naar effecten van jongerenwerk’

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer