Zijn we nog Lekker Fit!?


Indiendatum: okt. 2015

De Partij voor de Dieren vindt zwaarlijvigheid een groot probleem, vooral onder kinderen. Daarom zijn wij verheugd onlangs te hebben vernomen dat zwaarlijvigheid onder kinderen in Rotterdam de afgelopen periode is gedaald. De daling is hoofdzakelijk door toedoen van Lekker Fit!, het programma van de gemeente Rotterdam waaraan meer dan de helft van alle basisscholen in de stad aan meedoet. Goed nieuws!

Maar we zijn er nog niet. De gemeente dient ervoor te zorgen dat zwaarlijvigheid blijft dalen. Wij willen om die reden meer weten over de sponsoring van voedselproducenten van Lekker Fit!. Veel bewegen en goed eten gaan immers hand in hand. Unilever, een van de sponsors van Lekker Fit!, verzorgt kookworkshops op deelnemende scholen en helpt ook mee in het verrichten van onderzoek naar de ontbijtgewoonten van schoolgaande kinderen. Zeer recentelijk heeft de Reclame Code Commissie Unilever op de vingers getikt omdat het zich niet hield aan artikel 8 van de Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RVV) (1), die op 1 januari 2015 van kracht is gegaan. Unilever maakte reclame voor een
ongezond product (te vet, te zout) in een uitgave bedoeld voor kinderen– 'Vakantie Doeboek' – van een supermarktketen. De Reclame Code Commissie kwam in actie na een klacht van voedselwaakhond Foodwatch over in totaal twaalf bedrijven die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan ongeoorloofde reclame. Terecht, zo bleek.

1. Is het college op de hoogte dat Unilever de reclameregels voor kinderen heeft overtreden? Indien ja, heeft dit geleid tot een herbeoordeling van de samenwerking tussen de gemeente en Unilever binnen Lekker Fit!?

2. Hoe zorgt de gemeente ervoor dat Unilever of andere voedselproducenten zich houden aan de reclameregels voor kinderen binnen hun partnerschap met Lekker Fit!?
Het is hier ons inziens tevens van belang na te gaan in hoeverre sponsoring van publieke taken door bedrijven kan worden geduid als reclame. Eerder dit jaar is er een convenant ('Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2015-2018') opgesteld door het Rijk en een aantal institutionele partners, zoals de VO-raad, CNV Onderwijs en MKB-Nederland, met als doel heldere regels op te stellen over sponsoring op scholen.

3. Waar ligt voor het college de scheidslijn tussen reclame en sponsoring door bedrijven van publieke taken en gemeentelijke programma's zoals Lekker Fit!?

4. Heeft de gemeente Rotterdam de sponsoring van Lekker Fit! door bedrijven getoetst aan het convenant 'Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2015-2018'? Indien nee, waarom niet?

De 'Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding' is opgericht om marketing van ongezonde voeding gericht op kinderen op basisschoolleeftijd (dus tot 13 jaar) te bestrijden. De alliantie signaleert een groeiend probleem van zwaarlijvigheid onder kinderen en heeft daar ook een verklaring voor, namelijk dat kinderen door producenten van ongezonde voeding worden blootgesteld aan marketingactiviteiten.
Als belangrijkste maatregel stelt de alliantie voor om reclame voor ongezonde voeding gericht op kinderen tot 13 jaar te verbieden. Voor de alliantie is 'sponsorship' ook een reclamemedium. De alliantie herbergt diverse welzijnsorganisaties en academische instituten. De gemeente Amsterdam zal zich binnenkort ook aansluiten bij de alliantie.

5. Deelt het college de stelling dat zwaarlijvigheid onder kinderen (mede) het gevolg is van de marketing van ongezonde voeding gericht op deze leeftijdscategorie? Indien nee, waarom niet?

6. Is het college bereid zich aan te sluiten bij de 'Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding'? Indien nee, waarom niet?

7. Is het college bereid regels omtrent sponsoring door bedrijven te verankeren in het programmakader van Lekker Fit!? Indien nee, waarom niet?


Ik zie uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

(1) https://www.reclamecode.nl/nrc/pagina.asp?paginaID=277%20&deel=2

Indiendatum: okt. 2015
Antwoorddatum: 3 nov. 2015

Op 5 oktober 2015 stelde J.D. van der Lee-van der Haagen (PvdD) ons schriftelijke vragen over Zijn we nog Lekker Fit!?

Inleidend wordt gesteld:

In Rotterdam hebben kinderen meer overgewicht dan in de rest van Nederland. Het is daarom belangrijk, dat we blijven inzetten op een 'lekker fitte' basis voor onze jeugd. Rotterdam Lekker Fit! heeft succes. Dat komt onder andere, omdat zoveel mensen en organisaties zich betrokken voelen en er samen aan werken. Die samenwerking blijft van belang.

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Is het college op de hoogte dat Unilever de reclameregels voor kinderen heeft overtreden? Indien ja, heeft dit geleid tot een herbeoordeling van de samenwerking tussen de gemeente en Unilever binnen Lekker Fit!

Antwoord:
Ja, wij zijn op de hoogte van het feit dat Unilever in strijd met de Nederlandse Reclame Code heeft gehandeld. Het gaat om een reclame-uiting voor 'Blue Band' in het Vakantie Doeboek 2015 van supermarkt Hoogvliet. Deze reclame uiting had de vorm van een kleurplaat.
Het Vakantie Doeboek is naar aanleiding van de klacht bij de Reclame Code Commissie uit de winkels verwijderd. Dit gebeurde voor er een uitspraak werd gedaan door de Reclame Code Commissie. De betrokken bedrijven zijn niet in verweer gegaan tegen de klacht.
Er heeft geen heroverweging plaatsgevonden van de samenwerking tussen de gemeente en Unilever. De reden hiervoor is, dat bij de invulling van de huidige samenwerking de Nederlandse Reclame Code (naast de Rotterdam Lekker Fit! communicatie- en gedragsrichtlijnen) leidend is voor beide partijen en daardoor niet in strijd is met deze code.

Vraag 2:
Hoe zorgt de gemeente ervoor dat Unilever en andere voedingsproducenten zich houden aan de reclameregels voor kinderen binnen hun partnerschap met Lekker Fit!?

Antwoord:
Dit gebeurt in een constante dialoog. Zo heeft Unilever in het verleden kookclinics voor scholen gefinancierd. Het ging hierbij om de, door het Voedingscentrum ontwikkelde, kookclinics 'Superchefs'. Deze clinics zijn uitgevoerd door een onafhankelijke partij in opdracht van de gemeente. Schooldirecteuren kregen de keuze om al dan niet gebruik te maken van deze kookclinics. Zij waren op de hoogte van de financiële bijdrage van Unilever. De samenwerking met Unilever is niet naar de kinderen gecommuniceerd en was geen onderdeel van de invulling van 'Superchefs'.
Momenteel werken we met Unilever aan een meer duurzame relatie. Waarbij we de samenwerking vormgeven in co-creatie. Directe sponsoring vanuit Unilever aan het programma Rotterdam Lekker Fit! is hier geen onderdeel van. Het heeft geresulteerd in een samenwerking met Unilever, het Nationaal Schoolontbijt en de Wageningen Universiteit en Research Centre op het gebied van ontbijten. In twee Rotterdamse wijken (Hillesluis en Bloemhof) is onderzoek gedaan naar het ontbijtgedrag van kinderen en de visie van ouders en educatieprofessionals hierop. De resultaten van het onderzoek, uitgevoerd door de Wageningen Universiteit en Research Centre, worden medio november gepubliceerd.

Vraag 3:
Waar ligt voor het college de scheidslijn tussen reclame en sponsoring door bedrijven van publieke taken en gemeentelijke programma's zoals Lekker Fit!?

Antwoord:
Uitgangspunt voor een samenwerking met private partijen is, dat organisaties meedoen vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en zich vanuit die visie verbinden aan Rotterdam Lekker Fit!. De rol van partners bestaat uit het leveren van een concrete bijdrage aan het programma door bijvoorbeeld inzet van menskracht, deskundigheid, materiaal of middelen. Daarbij gaat de voorkeur uit naar een samenwerking in co-creatie en niet naar een sponsorrelatie, omdat we deze relatie minder duurzaam achten. We moeten een gezamenlijk belang hebben. Lekker Fit! partners vinden net als wij het welzijn van de jeugd, de werknemers van de toekomst, belangrijk en zien overgewicht
als een probleem waar we allemaal verantwoordelijkheid voor dragen. Partnerschap maakt het programma sterker en duurzamer. Daarnaast bereiken we met meer kennis en middelen méér kinderen (en hun ouders). We kunnen kennis delen en zo tot een effectievere aanpak komen.

Vraag 4:
Heeft de gemeente Rotterdam de sponsoring van Lekker Fit! door bedrijven getoetst aan het convenant 'Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2015-2018'? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, deze toetsing heeft niet plaatsgevonden. De reden hiervoor is, dat het programma Rotterdam Lekker Fit! vanaf 2015 geen sponsorrelaties meer met bedrijven heeft.

Vraag 5:
Deelt het college de stelling dat zwaarlijvigheid onder kinderen (mede) het gevolg is van marketing van ongezonde voeding gericht op deze leeftijdscategorie? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja, wij delen de stelling dat zwaarlijvigheid onder kinderen mede het gevolg is van marketing van ongezonde voeding gericht op deze leeftijdscategorie.

Vraag 6:
Is het college bereid zich aan te sluiten bij de 'Alliantie Stop Kindermarketing ongezonde voeding'? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Wij overwegen de 'Alliantie Stop Kindermarketing' te ondertekenen en zullen daartoe de benodigde stappen zetten. Wij zullen u hierover op een later moment nader informeren.

Vraag 7:
Is het college bereid regels omtrent sponsoring door bedrijven te verankeren in het programmakader van Lekker Fit!? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Momenteel werkt het programma Rotterdam Lekker Fit! met communicatie- en gedragsrichtlijnen voor partners. Bij invulling van de samenwerking is de Nederlandse Reclame Code leidend. Daar wij de intentie hebben ons aan te sluiten bij de 'Alliantie Stop Kindermarketing', zullen wij onze samenwerking vanaf de ondertekening vormgeven conform de lobbypunten van de Alliantie.

Interessant voor jou

Oranjeheuvel

Lees verder

Gemeentelijk klimaatbeleid in aanloop naar COP21

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer