Vragen: Subsidie voor project Bunkbed


Indiendatum: okt. 2017

Geacht college,

Het project Bunkbed van Stichting Stelling 33 heeft als doel de bunkers in Hoek van Holland open te stellen voor publiek. De bunkers zijn onderdeel van de Atlantikwall en daardoor historisch erfgoed. Ze liggen in het Vinetaduin, onderdeel van Natura-2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen. Daarnaast dienen de bunkers als belangrijk leefgebied voor vleermuizen (zie ook onze vragen met beantwoording van het college over vleermuizen en bunkers in het Vinetaduin, kenmerk 15bb6349).

Het project Bunkbed wordt gefinancierd door de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland, respectievelijk vanuit Citylab010 en de Erfgoedlijn Atlantikwall.

1. Hoe hoog is de subsidie van de gemeente (middels CityLab010) aan de projectorganisatie van Bunkbed?

2. Is het college bereid de projectbeschrijving van Bunkbed – zoals ingediend bij CityLab010 – te doen toekomen aan de Raad? Indien nee, waarom niet?

Een van de criteria voor subsidietoekenning middels CityLab010 is dat een project meerwaarde voor Rotterdam moet hebben.

3. Waarom heeft het project Bunkbed volgens het college meerwaarde voor Rotterdam?

Momenteel rust er op de bunkers geen bestemming die recreatieve doeleinden mogelijk maakt. De bunkers beschikken momenteel evenmin over een logiesfunctie.

4. Is er volgens het college een ruimtelijkeordeningsprocedure vereist om het project Bunkbed mogelijk te maken? Indien nee, waarom niet? Indien ja, welke procedure? Indien ja, is toestemming van de Raad vereist?

5. Kunnen de bunkers volgens het college dienst doen als overnachtingsplaats? Indien ja, worden de bunkers gezien als Bed and Breakfast [1], dus als inrichting met logiesfunctie? Indien ja, wie verstrekt of vergunt de mogelijkheid tot het hebben van logies?

Het Vinetaduin is momenteel niet opengesteld voor publiek. Het is een ruig natuurterrein; wandelpaden ontbreken. Er zijn geen faciliteiten zoals een horeca-inrichting of sanitaire voorzieningen.

6. Welke ruimtelijke ingreep is gemoeid met het openstellen van de bunkers voor publiek? Met andere woorden: worden nieuwe wandelpaden of bebouwing voorzien binnen het project Bunkbed?

Het Vinetaduin is beschermd duingebied. Het duin vormt het leefgebied voor de nauwe korfslak en andere beschermde diersoorten.

7. Welke voorwaarden ten aanzien van flora en fauna heeft het college aan de projectorganisatie van Bunkbed gesteld bij het toekennen van de subsidie?

8. Hoe denkt het college met het project Bunkbed de flora en fauna in het Vinetaduin te beschermen?

9. Valt het project Bunkbed te rijmen met de gebiedsbescherming van het Vinetaduin, ondergebracht in de Wet natuurbescherming? Indien ja, waarom?

10. Valt het project Bunkbed te rijmen met de instandhoudingsdoelstellingen van de soortenrijkdom op het Vinetaduin, ondergebracht in de Wet natuurbescherming?

11. Is een ecoloog geconsulteerd alvorens de subsidie toe te kennen? Indien ja, welke ecoloog? Indien ja, wat was het advies van de ecoloog? Indien nee, waarom niet?

De Atlantikwall is historisch erfgoed.

12. Valt het project Bunkbed te rijmen met het historisch-erfgoedbeleid van de gemeente Rotterdam? Indien ja, waarom?

[1] https://www.rotterdam.nl/werken-leren/bed-en-breakfast/Factsheet-Bed-breakfast-april-2017.pdf

Indiendatum: okt. 2017
Antwoorddatum: 16 jan. 2018

Vraag 1:
Hoe hoog is de subsidie van de gemeente (middels CityLabOIO) aan de projectorganisatie van Bunkbed?

Antwoord:
De subsidie is toegekend voor de ontwikkeling van het concept, onderzoek naar ecologische gebied inpassing en de realisatie van een pilot in 1 bunker. De subsidie bedraagt C 195.000,00.

Vraag 2:
Is het college bereid de projectbeschrijving van Bunkbed - zoals ingediend bij CityLab010 - te doen toekomen aan de Raad? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja, waarbij de indieners aangegeven hebben het plan ook mondeling te willen toelichten.
Zie bijlage projectbeschrijving.

Vraag 3:
Waarom heeft het project Bunkbed volgens het college meerwaarde voor Rotterdam?

Antwoord:
Recreatiewoningen aan het strand en in de duinen zijn een discussiepunt in zowel Hoek van Holland als landelijk (Kustpact). Het hergebruik voorziet in de toenemende behoefte aan recreatiewoningen aan de kust, terwijl het een verbinding legt tussen de unieke historie van Hoek van Holland, de Hoek-bewoners en bezoekers en een alternatief biedt voor reguliere en veel massalere kustrecreatie; hiermee wordt een nieuwe doelgroep aangesproken. BunkBed zorgt op duurzame en innovatieve wijze voor herbestemming van cultureel erfgoed, ingepast in en met respect voor het ecologisch landschap, waarbij gasten ook in aanraking komen met de circulaire economie.
Het biedt een nieuwe manier van beleving van (militair) erfgoed, die ook goed aansluit bij het op te richten Verdedingspark, de thematische samenwerking tussen alle huidige en nieuwe partijen in Hoek van Holland die zich bezig houden met de militaire geschiedenis.

Vraag 4:
Is er volgens het college een ruimtelijke ordeningsprocedure vereist om het project Bunkbed mogelijk te maken? Indien nee, waarom niet? Indien ja, welke procedure? Indien ja, is toestemming van de Raad vereist?

Antwoord:
Ja, in het huidige bestemmingsplan is nog geen sprake van overnachtingsmogelijkheden.
De initiatiefnemer zal een aanvraag voor een wijziging van de bestemming moeten indienen en zal de vanzelfsprekende vergunningen moeten
aanvragen.

Vraag 5:
Kunnen de bunkers volgens het college dienst doen als overnachtingsplaats? Indien ja, worden de bunkers gezien als Bed and Breakfast1, dus als inrichting met logiesfunctie? Indien ja, wie verstrekt of vergunt de mogelijkheid tot het hebben van logies?

Antwoord:
Ja, de pilotbunker kan na herbestemming dienst doen als overnachtingsplaats.
Ja, hoewel een bunker formeel geen B&B zal worden, aangezien het niet gaat om een nevenfunctie van een bestaande woning, betreft het wel een logiesfunctie. Voor de mogelijkheid tot logies dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd bij de gemeente.

Vraag 6:
Welke ruimtelijke ingreep is gemoeid met het openstellen van de bunkers voor publiek? Met andere woorden: worden nieuwe wandelpaden of bebouwing voorzien binnen het project Bunkbed?

Antwoord:
De pilotbunker ligt in een stuk duingebied dat momenteel toegankelijk is voor het publiek, waaronder de bunker te lijden heeft. De bunker ligt dicht op de openbare weg en is toegankelijk door middel van een olifantenpad. Om de toegankelijkheid voor toekomstige gebruikers mogelijk te maken wordt er gekeken of er bestendig gebruik kan worden gemaakt van dit pad. Er wordt voor deze pilot dus verder geen padenstructuur
aangepast of aangelegd, en ook geen ruimer gebied toegankelijk gemaakt. Er vindt geen nieuwbouw plaats binnen het pilotproject.

Vraag 7:
Welke voorwaarden ten áánzien van flora en fauna heeft het college aan de projectorganisatie van Bunkbed gesteld bij het toekennen van subsidie?

Antwoord:
Er zal door aanvrager voldaan moeten worden aan de eisen die worden gesteld vanuit de Wet Natuurbescherming. Positief is dat de aanvrager reeds een bekende ecoloog in de arm heeft genomen die betrokken is geweest bij de eerste fase van de haalbaarheid voorafgaand aan de citylab-aanvraag.
Het haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Boei (ervaringsdeskundige herbestemming cultureel erfgoed), Studio Content (ecologische architectuur), Noordenwind (circulaire businesscase), Batweter, Anne-Jifke Haarsma (ecologisch advies, specialisatie vleermuizen). Er is dus kritisch gekeken naar de haalbaarheid, ook op het gebied van ecologie.

Vraag 8:
Hoe denkt het college met project Bunkbed de flora en fauna in het Vinetaduin te beschermen?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 7.
Daarnaast geldt dat de pilotbunker nu een grote aantrekkingskracht heeft waardoor naast het erfgoed ook de flora à fauna wordt aangetast door betreding en vandalisme.
De herbestemming biedt bescherming door sociale controle en afrastering van het gebied. Er wordt eveneens gekeken in hoeverre de herbestemming op de lange termijn juist een positief effect kan hebben op de natuurwaarden door rekening te houden met het lokale natuurbeheerplan.

Vraag 9:
Valt het project Bunkbed te rijmen met de gebiedsbescherming van het Vinetaduin, ondergebracht in de Wet natuurbescherming? Indien ja, waarom?

Antwoord:
De verwachting is dat een kleinschalige, exclusieve vorm van verblijfsrecreatie een positief effect kan hebben op de hoofddoelstellingen en lokale beheerplannen van N2000 beleid. Aangezien het plan nog in ontwikkelfase zit dient nog nader onderzocht te worden wat het effect is op de natuurwaarden door middel van een natuurtoets.

Vraag 10:
Valt het project Bunkbed te rijmen met de instandhoudingsdoelstellingen van de soortenrijkdom op het Vinetaduin, ondergebracht in de Wet natuurbescherming?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 9.

Vraag 11:
Is een ecoloog geconsulteerd alvorens de subsidie toe te kennen? Indien ja, welke ecoloog? Indien ja, wat was het advies van de ecoloog? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja. Gedurende het haalbaarheidsonderzoek is ecoloog Anne-Jifke Haarsma van Batweter advies geraadpleegd. De adviezen hebben mede geleid tot de keuze van de pilotbunker, waarin geen vleermuizen overwinteren. Ook is geadviseerd op het gebied van Flora en Fauna en Natura 2000 wetgeving door te kijken hoe de herbestemming geen negatief effect heeft op de natuurwaarden.

Vraag 12:
Valt het project Bunkbed te rijmen met het historisch-erfgoedbeleid van de gemeente Rotterdam? Indien ja, waarom?

Antwoord:
De bunker maakt deel uit van Vinetaduin dat in procedure is om te worden aangewezen als rijksmonument. Deze procedure is vrijwel geheel doorlopen. De ingrepen in de bunker/Vinetaduin moeten tegen dat licht beoordeeld worden.
Allereerst is het te waarderen dat gezocht wordt naar een functie, aangezien dat in principe een betere garantie voor behoud is dan leegstand. Het initiatief is vanuit cultuurhistorie en monumenten voorstelbaar.
De gevolgen voor de omgeving en de werkzaamheden, die met name herstel/ restauratie betreffen, zijn nog niet concreet gemaakt. Dit is begrijpelijk in deze fase van het project. Vanuit cultuurhistorie en monumenten kan het dit pas beoordeeld worden als het plan verder is uitgewerkt.

Interessant voor jou

Vragen: Stand van zaken openbaar groen

Lees verder

Actualiteit: Bodemverontreiniging rond kunstgrasvelden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer