Vragen: Staan­de­houding voor foto bewa­kings­camera bij poli­tie­bureau


Indiendatum: jan. 2018

Geacht college,

Vrijdag 26 januari 2018 wist ene Nomen Nescio ons te vertellen dat zij/hij staande werd gehouden toen zij/hij een foto maakte van de bewakingscamera bij de ingang van het politiebureau op het Raamplein (zie bijgevoegde foto). De agent(e) die de staandehouding verrichte, vertelde Nomen Nescio dat het maken van een foto van een bewakingscamera voor de politie een aannemelijke reden is om een burger staande te houden. Bij een staandehouding moeten burgers zich legitimeren. Van een staandehouding wordt registratie gedaan.

1. Mogen burgers volgens het college foto's maken van bewakingscamera's bij politiebureaus?

2. Vindt het college het fotograferen van een bewakingscamera bij een politiebureau een aannemelijke reden voor een staandehouding? Indien ja, waarom?

3. Kan het college uitleggen hoe de idee van aannemelijkheid is verankerd in de wet en hoe burgers kunnen weten wanneer ze – op basis van diezelfde wet – redelijkerwijs een staandehouding kunnen verwachten als ze een foto maken in de buitenruimte?

4. Wat zijn volgens het college objecten in de buitenruimte die nopen tot staandehouding?

5. Waartoe dient de registratie van een staandehouding?

6. Wat gebeurt er met een dergelijke registratie?

7. Wat zijn voor burgers de gevolgen van een dergelijke registratie?

8. Hoe kunnen burgers een dergelijke registratie inzien?

9. Kunnen burgers een klacht indienen over een staandehouding als zij dat wensen? Indien ja, hoe verloopt de procedure?

Foto van bewakingscamera bij het politiebureau op het Raamplein

Indiendatum: jan. 2018
Antwoorddatum: 22 feb. 2018

Vraag 1:
Mogen burgers volgens het college foto's maken van bewakingscamera's bij politiebureaus?

Antwoord:
Ja.

Vraag 2:
Vindt het college het fotograferen van een bewakingscamera bij een politiebureau een aannemelijke reden voor een staandehouding? Indien ja, waarom?

Antwoord:
Ja. Het fotograferen van een bewakingscamera van een politiebureau kan de vraag oproepen bij politiemedewerkers met welk doel deze foto wordt gemaakt en daardoor een reden zijn tot een staande houding.

Vraag 3:
Kan het college uitleggen hoe de idee van aannemelijkheid is verankerd in de wet en hoe burgers kunnen weten wanneer ze — op basis van diezelfde wet — redelijkerwijs een staandehouding kunnen verwachten als ze een foto maken in de buitenruimte?

Antwoord:
De politietaak kan breed geïnterpreteerd worden. Wanneer een politieambtenaar het voor de uitvoering van zijn taak - om te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven - nodig acht om daarvoor een persoon staande te houden kan hij dit doen op basis van de wetgeving die hem daartoe de bevoegdheid geeft.

Vraag 4:
Wat zijn volgens het college objecten in de buitenruimte die nopen tot staandehouding?

Antwoord:
Dit is zeer afhankelijk van de feiten en omstandigheden, maar voorbeelden zijn objecten die ter bewaking dienen of onderdeel uitmaken van de vitale infrastructuur.

Vraag 5:
Waartoe dient de registratie van een staandehouding?

Vraag 6:
Wat gebeurt er met een dergelijke registratie?

Antwoord vragen 5 en 6:
Wanneer besloten wordt om de gevraagde gegevens tijdens de staande houding te registreren, wordt deze informatie opgenomen in het politiesysteem. Op deze manier kan de informatie bijvoorbeeld naar boven komen wanneer dit relevant blijkt bij een onderzoek. De Wet Politiegegevens stelt regels met betrekking tot bewaartermijnen en vernietiging van dergelijke informatie.

Vraag 7:
Wat zijn voor burgers de gevolgen van een dergelijke registratie?

Antwoord:
Enkel een registratie heeft geen gevolgen voor iemands justitiële documentatie. Zie verder beantwoording vraag 5 en 6.

Vraag 8:
Hoe kunnen burgers een dergelijke registratie inzien?

Antwoord:
Burgers kunnen schriftelijKe inzage in de over hen geregistreerde gegevens bij de politie opvragen. Op de www.politie.nl staat de procedure hiervoor omschreven.

Vraag 9:
Kunnen burgers een klacht indienen over een staandehouding als zij dat wensen? Indien ja, noe verloopt de procedure?

Antwoord:
Ja, de polite heeft een eigen klachtenprocedure voor dergelijke klachten. De wijze waarop de procedure verloopt en hoe een klacht kan worden ingediend, is tevens te raadplegen op de website van de politie.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer