Raads­vragen: Mogelijke bebouwing groen­per­celen Midden­gebied Hoogvliet


Indiendatum: apr. 2018

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam maakt zich ernstig zorgen over mogelijke bebouwing van twee groenpercelen in het Middengebied van Hoogvliet, te weten het gebied tussen de Dorpsstraat (en parallel hieraan de Achterweg), Boomgaardhoekseweg en Cromme Meth. De verbeelding (1) van het vigerende bestemmingsplan 'Hoogvliet Stadshart' uit 2010 maakt duidelijk dat bebouwing van de groenpercelen is toegestaan.

1. Bent u bekend met de twee groenpercelen waar wij het over hebben?

Tijdens een werkbezoek aan het gebied viel ons de kalmte en rust op die de groenpercelen uitstralen. De twee groenpercelen zijn van groot belang voor het woongenot van omwonenden. Daarnaast biedt het gebied een thuis aan onder andere de gewone dwergvleermuis, die hier rondvliegt en naar eten zoekt. Bebouwing van de groenpercelen zal deze prettige omstandigheden ruw verstoren.

2. Bent u nog altijd voorstander van bebouwing van deze groenpercelen? Indien ja, waarom?

Ontwikkelaars bouwen; gemeenten verlenen ontwikkelrecht. Nu schijnt het zo te zijn dat de wethouder Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte – thans demissionair – op 29 augustus 2017 tijdens een bezoek aan Hoogvliet heeft toegezegd het ontwikkelrecht voor de twee groenpercelen niet te verlengen als niet voor het einde van 2017 zou worden overgegaan tot bebouwing. Omwonenden van de twee groenpercelen hebben tijdens ons werkbezoek gesteld dat het ontwikkelrecht (of: 'concessie') voor desbetreffende ontwikkelaar per begin van dit jaar is verlengd, in tegenstelling tot de toezegging van de wethouder. Het ontwikkelrecht is naar verluidt nu voor het derde jaar op rij van kracht voor een en dezelfde ontwikkelaar. De overeenkomsten tussen gemeente en ontwikkelaar met betrekking tot het ontwikkelrecht zijn evenwel onvindbaar.

3. Klopt het dat u bij monde van voornoemde wethouder tijdens een bezoek aan Hoogvliet op 29 augustus 2017 heeft toegezegd het ontwikkelrecht voor de ontwikkelaar niet te verlengen als niet voor het einde van het jaar wordt overgegaan tot bebouwing?

4. Klopt het dat u voor de derde keer op rij ontwikkelrecht voor de twee groenpercelen heeft verleend aan de ontwikkelaar? Indien nee, rust er momenteel ontwikkelrecht op de percelen? Indien ja, zijn de overeenkomsten tussen gemeente en ontwikkelaar openbaar? Indien nee, bent u bereid de overeenkomsten tussen gemeente en ontwikkelaar met ons te delen?

In onze zorgen over bebouwing staan wij niet alleen. Omwonenden van de groenpercelen hebben zich verenigd in de Vereniging Bewoners Achterweg Dorpsstraat (Hierna: Vereniging B.A.D.) en strijden al jaren tegen mogelijke bebouwing van de percelen. Vereniging B.A.D. heeft meerdere malen getracht om als volwaardig gesprekspartner in contact te treden met de gemeente met als gespreksonderwerp de grote maatschappelijke functie van het (openbaar) groen in het plangebied.

5. Kent u de bezwaren van Vereniging B.A.D. met betrekking tot mogelijke bebouwing van de groenpercelen? Indien ja, wat zijn deze bezwaren? Indien ja, wat doet u met deze bezwaren? Indien nee, bent u bereid in contact te treden met Vereniging B.A.D.?

6. Kent u de ideeën van Vereniging B.A.D. met betrekking tot een alternatieve invulling van de twee percelen waarin hun groene karakter behouden blijven? Indien ja, wat vindt u van deze ideeën? Indien nee, bent u bereid akte te nemen van deze ideeën?

De Dorpsstraat, Achterweg en Boomgaardhoekseweg en het ingepolderde landschap met haar waterlopen vertellen het verhaal van de stedelijke ontwikkeling van Hoogvliet. Dit is het laatste stukje Hoogvliet dat nog een dorps karakter kent. Dit is van belang voor alle inwoners van Hoogvliet, die zo zelf kunnen zien hoe hun leefomgeving er ooit uit heeft gezien. De status van gemeentelijk beschermd stadsgezicht is een effectieve manier om het gebied te behouden voor de toekomst.

7. Bent u bereid de het ensemble van bebouwing op de Dorpsstraat, Achterweg en Boomgaardhoekseweg tot gemeentelijk beschermd stadsgezicht te maken? Indien nee, waarom niet?

(1) http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.05990000621HgvlStadshr-/p_NL.IMRO.05990000621HgvlStadshr-.pdf

Indiendatum: apr. 2018
Antwoorddatum: 19 jun. 2018

1. Bent u bekend met de twee groenpercelen waar wij het over hebben?

"Ja. Ter verduidelijking treft u hierbij twee kaarten aan om de ligging te duiden en de contour van het plangebied."

2. Bent u nog altijd voorstander van bebouwing van deze groenpercelen? Indien ja, waarom?

"Ja. Met de ontwikkelende partij zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van Woonpark en er is sprake van een onherroepelijk bestemmingsplan “Hoogvliet Stadshart” met een woonbestemming voor dit gebied. Met de ontwikkelaar is afgesproken dat de gemeente op basis van marktconforme voorwaarden een aanbieding doet voor de grond onder het project Woonpark Hoogvliet voor de realisatie van 38 woningen. Onderzocht wordt of de ontwikkeling haalbaar is. Oftewel, zijn de grondopbrengsten dekkend voor de kosten voor het bouw- en woonrijp maken."

3. Klopt het dat u bij monde van voornoemde wethouder tijdens een bezoek aan Hoogvliet op 29 augustus 2017 heeft toegezegd het ontwikkelrecht voor de ontwikkelaar niet te verlengen als niet voor het einde van het jaar wordt overgegaan tot bebouwing?

"Nee, nieuwbouw van woningen is de verantwóórdelijkheid van wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie. Daarom heeft tijdens de Eerdmans@Hoogvliet-avond op 29 augustus 2017 een medewerker van de betrokken ambtelijke dienst (SO) inhoudelijk gereageerd op de gestelde vragen over Woonpark. In het verslag van de avond, dat aan alle op de avond aanwezige bewoners is toegezonden, staat hierover:
Stedelijke Ontwikkeling legt uit dat er nog een ontwikkelrecht van toepassing is tot 31 december 2017. Het plan van de ontwikkelaar betreft 38 woningen, boerderettes, twee onder één kap. Wanneer het ontwikkelrecht vervalt na 31 december, wordt de bestemming van het gebied in heroverweging genomen.

Kortom, er is geen toezegging gedaan dat als voor het einde van het jaar niet is overgegaan tot bebouwing het ontwikkelrecht komt te vervallen. De ontwikkelaar heeft voor 31 december 2017 te kennen gegeven van de gemeente een marktconforme grondbieding te willen ontvangen en dus vooralsnog door te willen gaan met het project Woonpark. Momenteel wordt onderzocht of en op welke wijze de nieuwbouwplannen haalbaar zijn. Naar verwachting kunnen we in het derde kwartaal van dit jaar aangeven of sprake is van een haalbare ontwikkeling."

4. Klopt het dat u voor de derde keer op rij ontwikkelrecht voor de twee groenpercelen heeft verleend aan de ontwikkelaar? Indien nee, rust er momenteel ontwikkelrecht op de percelen? Indien ja, zijn de overeenkomsten tussen gemeente en ontwikkelaar openbaar? Indien nee, bent u bereid de overeenkomsten tussen gemeente en ontwikkelaar met ons te delen?

"Nee, vanuit een bestaand ontwikkelrecht heeft de gemeente de ontwikkelaar een koopoptieovereenkomst aangeboden. In deze koopoptieovereenkomst was in eerste instantie 31 december 2016 als einddatum opgenomen en in tweede instantie 31 december 2017. De ontwikkelaar heeft vóór 31 december 2017 aangegeven zijn ontwikkelpositie te willen behouden. In lijn met eerdere afspraken over het project Woonpark wordt nu onderhandeld over een (marktconforme) prijs. De afspraken tussen ontwikkelaar de gemeente zijn niet openbaar. De gemeente is op basis van vertrouwelijkheid bereid deze met u te delen."

5. Kent u de bezwaren van Vereniging B.A.D. met betrekking tot mogelijke bebouwing van de groenpercelen? Indien ja, wat zijn deze bezwaren? Indien ja, wat doet u met deze bezwaren? Indien nee, bent u bereid in contact te treden met Vereniging B.A.D.?

"Ja, wij zijn bekend met de bezwaren van de Vereniging B.A.D. Vanuit de gemeente is het initiatief genomen om in gesprek te gaan met de Vereniging B.A.D. Onlangs hebben nog gesprekken, plaatsgevonden met vertegenwoordigers van deze vereniging. Bekend is dat de Vereniging B.A.D. tegen de ontwikkeling Woonpark is, bestaande uit de ontwikkeling van 38 woningen in het hogere segment (2-onder-één kap en vrijstaand).

Op hoofdlijnen luiden de bezwaren als volgt:

  • In Hoogvliet is al veel gesloopt. Het gebied Woonpark is het enige resterende gebied met historie dat Hoogvliet nog heeft.
  • De ontwikkeling gaat ten koste van de huidige groene invulling van het gebied.
  • De ontsluiting van de nieuw te bouwen wijk is slecht. Het bouwverkeer gaat voor overlast zorgen. Dat geldt ook voor de afwikkeling van het verkeer van de toekomstige bewoners.
  • Bouwactiviteiten zullen tot schade leiden aan de bestaande woningen. De omliggende woningen zijn slecht gefundeerd en niet onderheid.

Vaststaat dat woningbouwbouwontwikkeling op deze locatie ten koste zal gaan van de huidige groene invulling en dat bouwactiviteiten tot overlast zullen leiden. Wel wordt bezien wat kan worden gedaan om de overlast te beperken. Verder wordt onderzocht of de omliggende woningen bepaalde eisen stellen aan de te kiezen funderingsmethodiek van de nieuw te bouwen huizen. Wanneer de bouw start, zal een opname van de bestaande woningen plaatsvinden, zodat vast kan komen te staan of eventuele schade voortvloeit uit de bouwactiviteiten."

6. Kent u de ideeën van Vereniging B.A.D. met betrekking tot een alternatieve invulling van de twee percelen waarin hun groene karakter behouden blijven? Indien ja, wat vindt u van deze ideeën? Indien nee, bent u bereid akte te nemen van deze ideeën?

"Ja. Ons is bekena dat de Vereniging B.A.D. de voorkeur heeft voor een groene en recreatieve invulling van het plangebied van Woonpark. Echter, deze ideeën zijn niet te verenigen met het uitgangspunt van de gemeente om hier 38 nieuwbouwwoningen te ontwikkelen."

7. Bent u bereid de het ensemble van bebouwing op de Dorpsstraat, Achterweg en Boomgaardhoekseweg tot gemeentelijk beschermd stadsgezicht te maken? Indien nee, waarom niet?

"Nee. Rotterdam heeft op dit moment acht rijksbeschermde stadsgezichten. Er zijn in de stad geen gemeentelijk beschermde stadsgezichten. De Monumentenverordening Rotterdam biedt niet de mogelijkheid om gemeentelijke stadsgezichten te beschermen en dit wordt ook niet nagestreefd.

Wij zijn ons echter bewust van de cultuurhistorische waarde van het lint en zullen hier dan ook zorgvuldig mee omgaan."

Interessant voor jou

Raadsvragen: Tijd voor bindende afspraken vliegverkeer RTHA

Lees verder

Raadsvragen: Vóór een goede omgang met duiven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer