Raads­vragen: Vóór een goede omgang met duiven


Indiendatum: apr. 2018

Geacht college,

Eens in de zoveel tijd wordt de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam bijgepraat door bewoners die vragen hebben over een goede omgang met duiven. In de regel hebben deze bewoners het beste voor met de duiven en zien ze graag dat eventuele hinder wordt tegengegaan met inachtneming van de strengste normen ten aanzien van dierenwelzijn. Het is wat ons betreft ook in het belang van de duiven dat zij onder prettige omstandigheden kunnen leven in de stad en daarom niet als hinderlijk worden ervaren.

Momenteel zitten sommige bewoners aan de Mathenesserdijk in Spangen met vragen over een goede omgang met duiven. Wij hebben enkele foto's mogen ontvangen waaruit blijkt dat de duiven zich ophouden boven de ingangen van woningen aan de Mathenesserdijk ter hoogte van nummer 365, met verontreiniging van de voorgevel en stoep tot gevolg. Twee foto's zijn bijgevoegd die een inkijkje geven in de situatie ter plaatse.

1. Bent u bekend met de situatie over duiven die thans bestaat aan de Mathenesserdijk, ter hoogte van nummer 365? Indien ja, hoe heeft u hierop gereageerd dan wel geacteerd?

Aan het begin van een nieuwe raadsperiode willen wij als gemeenteraadsfractie graag inzichtelijk hebben hoe de Nota dierenwelzijn met betrekking tot duiven wordt uitgevoerd. Meer specifiek willen wij weten op welke wijze er wordt gedaan aan plaagdierbeheersing in plaats van ongediertebestrijding door het nemen van preventieve maatregelen.

2. Op welke wijze brengt u plaagdierbeheersing in de praktijk, en dan met name waar het eventuele hinder veroorzaakt door duiven betreft?

3. Welke rol dicht u toe aan lokale voederverboden als beheersmaatregel?

4. Wie is het bevoegd gezag met betrekking tot het instellen van lokale voederverboden? Is het in dit opzicht een interessant idee om deze bevoegdheid onder te brengen bij de wijkcomités, bij wijze van proef?

5. Wat vindt u van een stedelijk voederverbod om eventuele hinder veroorzaakt door duiven preventief tegen te gaan?

In voornoemde nota wordt Stadsbeheer aangewezen als uitvoerende organisatie voor plaagdierbeheersing. Stadsbeheer komt in actie bij meldingen van particulieren (en bedrijven) over hinder veroorzaakt door duiven.

6. Welke preventieve maatregelen neemt Stadsbeheer om eventuele hinder veroorzaakt door duiven tegen te gaan?

7. Wat gebeurt er met meldingen over eventuele hinder veroorzaakt door duiven nadat ze zijn afgehandeld?

8. Kunnen meldingen over eventuele hinder veroorzaakt door duiven tot beslissingen leiden omtrent invoering van een lokaal dan wel stedelijk voederverbod?

Vaak werkt menselijk gedrag hinder veroorzaakt door duiven in de hand. Rotterdammers hebben daarom een persoonlijke verantwoordelijkheid om hinder zoveel mogelijk tegen te gaan. Dat begint al met het schoonhouden van de buitenruimte, omdat duiven afkomen op eetbaar afval (dat in bijna alle gevallen ook erg slecht voor ze is). Ze kunnen ook hun privéterrein zo inrichten dat duiven zich er niet willen nestelen.

9. Kunnen bewoners bij de gebiedscommissie of wijkraad (of dus eventueel het wijkcomité) subsidie aanvragen voor het nemen van preventieve maatregelen tegen eventuele hinder veroorzaakt door duiven – zoals een voederverbodsbord – als bestuurlijk ingrijpen uitblijft?

1. Bent u bekend met de situatie over duiven die thans bestaat aan de Mathenesserdijk, ter hoogte van nummer 365? Indien ja, hoe heeft u hierop gereageerd dan wel geacteerd?

"Ja, Stadsbeheer heeft in februari 2018 via Melding Systeem Buitenruimte (MSB) één melding ontvangen over duivenoverlast aan de Mathenesserdijk ter hoogte van nummer 365. Naar aanleiding van uw vragen heeft Stadsbeheer met de melder gesproken en wordt de situatie extra onder de aandacht van de gebiedsorganisatie van Stadsbeheer gebracht.

Handhavers van het gebied hadden al contact met de notoire duivenvoerster waarvan gedacht wordt dat deze (mede)veroorzaakster is van de overlast."

2. Op welke wijze brengt u plaagdierbeheersing in de praktijk, en dan met name waar het eventuele hinder veroorzaakt door duiven betreft?

"Duiven in de openbare ruimte worden sinds 2009 niet meer afgevangen en gedood door de gemeente. De mogelijkheid om dat wel te doen is er wettelijk wel, maar deze kan in Rotterdam alleen worden ingezet in het geval van een ernstig risico voor de volksgezondheid. Dat is de afgelopen járen niet voorgekomen. Het tegengaan van overlast door duiven bestaat uit het voorlichten van bewoners, bedrijven en eigenaren over duivenwering en het niet-voeren van duiven, soms met hulp van de boswachter. In ernstige situaties kan extra handhaving worden ingezet. Er kan een voederverbod worden ingesteld op locaties waar overlast door plaagdieren groot is. De gemeente brengt waar nodig duivenwering aan op gemeentelijke panden en kan dit tegen betaling ook verzorgen voor particuliere huiseigenaren, bedrijven en woningcorporaties."

3. Welke rol dicht u toe aan lokale voederverboden als beheersmaatregel?

"Lokale voederverboden ziet ons college als een onderdeel van een integrale aanpak van plaagdieroverlast. Om een bijdrage te kunnen leveren aan het probleem van voedsel op straat, zal er ook goed gecommuniceerd moeten worden met de buurt en zullen er alternatieven voor het ongewenste gedrag beschikbaar moeten zijn. Ook is het van belang dat een voederverbod gehandhaafd kan worden; er moet dus voldoende handhavingscapaciteit beschikbaar zijn in het betreffende gebied. Een alternatief voor een formeel voederverbod is het plaatsen van zogenaamde waarschuwingsborden, wederom vergezeld door voorlichtingsactiviteiten."

4. Wie is het bevoegd gezag met betrekking tot het instellen van lokale voederverboden? Is het in dit opzicht een interessant idee om deze bevoegdheid onder te brengen bij de wijkcomités, bij wijze van proef?

"Tot 17 april van dit jaar waren de gebiedscommissies het bevoegd gezag. Nu is het college van B&W bevoegd gezag voor het instellen van voederverboden, waarbij de gebiedscommissie, de wijkraad of het wijkcomité nog steeds een belangrijke rol zal hebben bij het signaleren van overlast en het adviseren over een voederverbod. Wij zien op dit moment geen aanleiding om dit aan te passen."

5. Wat vindt u van een stedelijk voederverbod om eventuele hinder veroorzaakt door duiven preventief tegen te gaan?

"Ons college is geen voorstander van een stedelijk voederverbod. Een voederverbod is naar onze mening juist een geschikt instrument om lokaal op te kunnen treden op zogenaamde hotspots (plekken met veel overlast). Handhaving van een stedelijk voederverbod is niet haalbaar, waardoor het effect klein is. Uit het onderzoek naar voedergedrag uit 201V blijkt ook dat een verbod vaak niet effectief is."

6. Welke preventieve maatregelen neemt Stadsbeheer om eventuele hinder veroorzaakt door duiven tegen te gaan?

"Stadsbeheer geeft (gevraagd en ongevraagd) voorlichting en advies en kan (tegen betaling) duivenwering plaatsen. Stadsbeheer adviseert daarnaast over voederverboden en bereidt de aanwijsbesluiten voor. In het centrum vind een proef met duiventillen plaats, waar duiven op een vaste tijd gevoerd worden. In samenwerking met Broodnodig zijn broodbakken in verschillende wijken geplaatst. Daarnaast wordt er momenteel naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek naar voedsel op straat bekeken of de communicatiestrategie over plaagdieren aangepast moet worden. Deze gemeentelijke website gaat specifiek over duiven: https://www.rotterdam.ni/wonen-leven/duiven/"

7. Wat gebeurt er met meldingen over eventuele hinder veroorzaakt door duiven nadat ze zijn afgehandeld?

"De meldingen over hinder staan in het MSB-systeem en worden op verzoek van gebieden en naar aanleiding van specifieke vragen geanalyseerd. Stadsbeheer stelt sinds 2018 kwartaalrapportages over de verschillende plaagdiermeldingen op, vergelijkbaar met de rapportages over rattenoverlast."

8. Kunnen meldingen over eventuele hinder veroorzaakt door duiven tot beslissingen leiden omtrent invoering van een lokaal dan wel stedelijk voederverbod?

"Ja, wanneer er in een gebied meerdere meldingen gedaan worden over duiven of andere dieren die overlast veroorzaken, kan dit leiden tot een advies aan het college voor een voederverbod of het plaatsen van waarschuwingsborden. Dit gebeurt in samenspraak tussen Stadsbeheer en de gebiedscommissie. De afgelopen twee jaar is in meerdere gebieden een voederverbod ingesteld (Overschie. Feijenoord, Noord, Centrum)."

9. Kunnen bewoners bij de gebiedscommissie of wijkraad (of dus eventueel het wijkcomité) subsidie aanvragen voor het nemen van preventieve maatregelen tegen eventuele hinder veroorzaakt door duiven – zoals een voederverbodsbord – als bestuurlijk ingrijpen uitblijft?

"De gebiedscommissie/wijkraad/wijkcomité kan subsidie verlenen voor bewonersinitiatieven. Belangrijk criterium voor het verlenen van de subsidie is dat het nabuurschap bevorderd wordt (bij bedragen < C 250,-). Bij hogere bedragen wordt gekeken naar de speerpunten uit de wijkagenda, de mate waarin de wijk of het gebied maatschappelijk wordt versterkt en in hoeverre de samenwerking met andere organisaties in de wijk of het gebied wordt versterkt. Initiatiefnemers van een innovatief project (in de buitenruimte) kunnen ook een aanvraag doen bij CitylabOIO. Aan deze projecten worden wel voorwaarden gesteld met betrekking tot het vernieuwende karakter.

Of een preventieve maatregel ter voorkoming van overlast voor subsidie in aanmerking komt, hangt van meerdere zaken af: wordt het aangevraagd door een groep bewoners, en hoe kijkt de gebiedscommissie, wijkcomité of de wijkraad aan tegen de problematiek?

Het subsidiëren van verbodsborden ligt niet voor de hand omdat voor het plaatsen van deze borden een besluit van het bevoegd gezag én handhaving nodig is. Deze handhaving kan niet uit het subsidiebudget van het gebied bekostigd worden."

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer