Vragen: Consumptie van 'onge­wenste' dieren op Duizel in het Park


Indiendatum: aug. 2017

Geacht college,

Komend weekeinde vindt het festival Duizel in het Park plaats in het Vroesenpark. Wij vinden dat dit festival een zinvolle bijdrage levert aan het aanbod van kunst en cultuur in de stad. Het trekt een divers publiek en dat werkt verbindend.

Helaas wordt de programmering van deze festivaljaargang ontsierd door een specifiek programmaonderdeel, namelijk de aanwezigheid van een kookstudio. Zij krijgt van de festivalorganisatie de gelegenheid om workshops te geven over hoe zogenoemde ongewenste dieren, zoals muskusrat, duif en kraai, kunnen worden verwerkt tot voedsel voor menselijke consumptie.

1. Wat vindt het college van desbetreffend programmaonderdeel? Vindt het college het getuigen van smaak om dit programmaonderdeel toe te staan?

2. Strookt dit programmaonderdeel met het Rotterdamse evenementenbeleid over kunst en cultuur?

De gemeente Rotterdam is belangrijkste sponsor van het festival. Zonder gemeentelijke bijdrage is er geen Duizel in het Park. Het lijkt ons niet meer dan logisch dat het college wil weten waar het haar geld aan uitgeeft. Overigens waken wij voor de artistieke vrijheid van de festivalorganisatie.

3. Heeft het college beperkingen verbonden aan de subsidie die zij toekent aan Duizel in het Park, waar het de inhoudelijke programmering betreft? Indien ja, welke beperkingen zijn dit? Indien ja, op welke wijze rijmt het programmaonderdeel van de kookstudio met deze beperkingen? Indien nee, betekent dit dat de festivalorganisatie van Duizel in het Park autonoom is in het toelaten van programmaonderdelen? Indien nee, is het college bereid in een eventuele toekenning van subsidie aan het festival beperkingen op te leggen die gelden voor desbetreffend programmaonderdeel?

Een van de workshops betreft het 'plukken' van duiven en kraaien, zo lezen wij op de website van Duizel in het Park (1). De desbetreffende webpagina toont een foto waarop kinderen een vogel aan het plukken zijn.

4. Vindt het college het pedagogisch verantwoord om kinderen bloot te stellen aan het plukken van dieren? Indien ja, waarom?

In Nederland zijn alle kraaien beschermde diersoorten. De verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming zijn van toepassing op het vangen en doden van beschermde diersoorten. De kookstudio noch Duizel in het Park geven op hun websites aan waar de dieren vandaan komen die op het festival zullen worden verwerkt tot voedsel voor menselijke consumptie. Het is voor ons niet na te gaan of de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming worden nageleefd.

5. Is het college bereid haar invloed aan te wenden om bij de festivalorganisatie na te gaan of door de kookstudio wordt voldaan aan de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming? Indien nee, waarom niet?

6. Wat vindt het college ervan dat een beschermde diersoort tijdens een Rotterdams festival tot voedsel voor menselijke consumptie wordt verwerkt?

In Rotterdam heeft het college in de laatste jaren beleid opgetuigd om in het wild voorkomende dieren met respect te behandelen. Dit beleid is verankerd in de Nota dierenwelzijn. De dieren die op het menu staan van de kookstudio hebben net als alle andere diersoorten recht op een plek in de stad. Wellicht geven deze dieren overlast, maar ongewenst zijn ze nooit. De Nota dierenwelzijn houdt geen verbod op het opeten van in het wild voorkomende dieren, maar het college stuurt met de nota wel aan op een verhoogd bewustzijn over vleesconsumptie.

7. Vindt het college dat het desbetreffende programmaonderdeel congruent is met de morele principes waarmee de Nota dierenwelzijn is opgesteld? Indien nee, waarom niet?

8. Is het college bereid in de Nota dierenwelzijn een bepaling op te nemen die subsidiëring van festivals in de weg staat als daar soortgelijke onderdelen op het programma staan zoals dit jaar bij Duizel in het Park? Indien nee, waarom niet?

(1) http://duizelinhetpark.nl/node/297

Indiendatum: aug. 2017
Antwoorddatum: 10 okt. 2017

Vraag 1.
Wat vindt het college van desbetreffend programmaonderdeel? Vindt het college het getuigen van smaak om dit programmaonderdeel toe te staan?

Antwoord:
Over smaak kan altijd getwist worden. Het is ons duidelijk geworden dat de organisatie met dit programmaonderdeel een maatschappelijke discussie beoogde. De Keuken wilde een statement maken over de absurditeit in de wijze van vleesporductie en maatschappelijk niet aanvaarde dieren. Dat keuren wij niet af. De betreffende workshops zijn uiteindelijk niet doorgegaan.

Vraag 2.
Strookt dit programmaonderdeel met het Rotterdamse evenementenbeleid over kunst en cultuur?

Antwoord:
Met het evenementenbeleid beogen wij een onderscheid, met de stad verbonden evenementenaanbod dat zoveel mogelijk Rotterdammers bereikt. De nota 'Dieper in de stad, Verder in de wereld' is hiertoe het beleidskader. Het programmaonderdeel is niet in strijd met dit kader. Daarbij is het niet ongebruikelijk dat kunstenaars een bijdrage leveren aan het debat over maatschappelijke thema's. Wij vinden het belangrijk deze artistieke vrijheid te bewaken.

Vraag 3.
Heeft het college beperkingen verbonden aan de subsidie die zij toekent aan Duizel in het Park, waar het de inhoudelijke programmering betreft? Indien ja, welke beperkingen zijn dit? Indien ja, op welke wijze rijmt het programmaonderdeel van de kookstudio met deze beperkingen? Indien nee, betekent dit dat de festivalorganisatie van Duizel in het Park autonoom is in het toelaten van programmaonderdelen? Indien nee, is het college bereid in een eventuele toekenning van subsidie aan het festival beperkingen op te leggen die gelden voor desbetreffend programmaonderdeel?

Antwoord:
Subsidievoorwaarden bevatten geen voorschriften aangaande de inhoud van de programmering van een festival. De festivalorganisatie is daarin inderdaad autonoom. Subsidie dekt ook niet de volledige bergoting van een festival. Het is een bijdrage aan het geheel. Uiteraard geldt voor alle festivalorganisatoren dat zij zich aan wet- en regelgeving dienen te houden. Het college ziet geen aanleiding om deze systematiek te wijzigen.

Vraag 4.
Vindt het college het pedagogisch verantwoord om kinderen bloot te stellen aan het plukken van dieren? Indien ja, waarom?

Antwoord:
Er heeft geen workshop 'plukken van duiven en kraaien' plaatsgevonden, dit in reactie op en met respect voor de opvattingen die de organisator heeft ontvangen. In plaats daarvan is er een workshop 'uitpluizen van uilenballen' georganiseerd. De organisatie heeft ook de foto op de webpagina aangepast.

Vraag 5.
Is het college bereid haar invloed aan te wenden om bij de festivalorganisatie na te gaan of door de kookstudio wordt voldaan aan de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Voor ons college is het moeilijk om na te gaan of de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming worden nageleefd, anders dan bij de organisator na te vragen of de benodigde ontheffingen Wet natuurbeheer bij de provincie zijn aangevraagd. De organisatie meldt op haar website: "de dieren die gebruikt zouden worden door de Keuken zijn afkomstig van faunabeheer en gecertificeerde jagers, en zijn gedood omdat ze op enige manier (ernstige) schade aanbrengen en/of voor maatschappelijke overlast zorgen. Hiervoor zijn vergunningen afgedragen, volgens de wettelijke bepalingen voor schadebestrijding."

Vraag 6.
Wat vindt het college ervan dat een beschermde diersoort tijdens een Rotterdams festival tot voedsel voor menselijke consumptie wordt verwerkt?

Antwoord:
De dieren die gebruikt zouden worden, zijn conform de Wet natuurbescherming verkregen omdat zij elders schade en/of overlast veroorzaakten. Ons college heeft hiertegen geen principiële bezwaren.

Vraag 7.
Vindt het college dat het desbetreffende programmaonderdeel congruent is met de morele principes waarmee de Nota dierenwelzijn is opgesteld? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
De organisatie van dit programmaonderdeel beoogde juist de term 'ongewenste dieren' aan de kaak te stellen. Ons college vindt dieren nooit per definitie ongewenst. Een dier heeft intrinsieke waarde, ook dieren die ons overlast bezorgen. Daarom moeten er altijd zorgvuldige afwegingen gemaakt worden wanneer en hoe er opgetreden wordt bij (ernstige) overlast of schade. De Nota Dierenwelzijn sluit overlastbestrijding echter niet uit. Met betrekking tot vleesconsumptie wil ons college inderdaad het bewustzijn verhogen en wij denken dat een programmaonderdeel als dit jaar juist aan bij kan dragen.

Vraag 8.
Is het college bereid in de Nota dierenwelzijn een bepaling op te nemen die subsidiëring van festivals in de weg staat als daar soortgelijke onderdelen op het programma staan zoals dit jaar bij Duizel in het Park? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, zie antwoorden vragen 2 en 3.

Interessant voor jou

Vragen: GenX in het drinkwater

Lees verder

Vragen: Weigering vergunning Rotterdam Night Run

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer