Vragen: Consumptie van 'ongewenste' dieren op Duizel in het Park

Geacht college,

Komend weekeinde vindt het festival Duizel in het Park plaats in het Vroesenpark. Wij vinden dat dit festival een zinvolle bijdrage levert aan het aanbod van kunst en cultuur in de stad. Het trekt een divers publiek en dat werkt verbindend.

Helaas wordt de programmering van deze festivaljaargang ontsierd door een specifiek programmaonderdeel, namelijk de aanwezigheid van een kookstudio. Zij krijgt van de festivalorganisatie de gelegenheid om workshops te geven over hoe zogenoemde ongewenste dieren, zoals muskusrat, duif en kraai, kunnen worden verwerkt tot voedsel voor menselijke consumptie.

1. Wat vindt het college van desbetreffend programmaonderdeel? Vindt het college het getuigen van smaak om dit programmaonderdeel toe te staan?

2. Strookt dit programmaonderdeel met het Rotterdamse evenementenbeleid over kunst en cultuur?

De gemeente Rotterdam is belangrijkste sponsor van het festival. Zonder gemeentelijke bijdrage is er geen Duizel in het Park. Het lijkt ons niet meer dan logisch dat het college wil weten waar het haar geld aan uitgeeft. Overigens waken wij voor de artistieke vrijheid van de festivalorganisatie.

3. Heeft het college beperkingen verbonden aan de subsidie die zij toekent aan Duizel in het Park, waar het de inhoudelijke programmering betreft? Indien ja, welke beperkingen zijn dit? Indien ja, op welke wijze rijmt het programmaonderdeel van de kookstudio met deze beperkingen? Indien nee, betekent dit dat de festivalorganisatie van Duizel in het Park autonoom is in het toelaten van programmaonderdelen? Indien nee, is het college bereid in een eventuele toekenning van subsidie aan het festival beperkingen op te leggen die gelden voor desbetreffend programmaonderdeel?

Een van de workshops betreft het 'plukken' van duiven en kraaien, zo lezen wij op de website van Duizel in het Park (1). De desbetreffende webpagina toont een foto waarop kinderen een vogel aan het plukken zijn.

4. Vindt het college het pedagogisch verantwoord om kinderen bloot te stellen aan het plukken van dieren? Indien ja, waarom?

In Nederland zijn alle kraaien beschermde diersoorten. De verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming zijn van toepassing op het vangen en doden van beschermde diersoorten. De kookstudio noch Duizel in het Park geven op hun websites aan waar de dieren vandaan komen die op het festival zullen worden verwerkt tot voedsel voor menselijke consumptie. Het is voor ons niet na te gaan of de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming worden nageleefd.

5. Is het college bereid haar invloed aan te wenden om bij de festivalorganisatie na te gaan of door de kookstudio wordt voldaan aan de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming? Indien nee, waarom niet?

6. Wat vindt het college ervan dat een beschermde diersoort tijdens een Rotterdams festival tot voedsel voor menselijke consumptie wordt verwerkt?

In Rotterdam heeft het college in de laatste jaren beleid opgetuigd om in het wild voorkomende dieren met respect te behandelen. Dit beleid is verankerd in de Nota dierenwelzijn. De dieren die op het menu staan van de kookstudio hebben net als alle andere diersoorten recht op een plek in de stad. Wellicht geven deze dieren overlast, maar ongewenst zijn ze nooit. De Nota dierenwelzijn houdt geen verbod op het opeten van in het wild voorkomende dieren, maar het college stuurt met de nota wel aan op een verhoogd bewustzijn over vleesconsumptie.

7. Vindt het college dat het desbetreffende programmaonderdeel congruent is met de morele principes waarmee de Nota dierenwelzijn is opgesteld? Indien nee, waarom niet?

8. Is het college bereid in de Nota dierenwelzijn een bepaling op te nemen die subsidiëring van festivals in de weg staat als daar soortgelijke onderdelen op het programma staan zoals dit jaar bij Duizel in het Park? Indien nee, waarom niet?

 

(1) http://duizelinhetpark.nl/node/297